Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Videoart a veřejný prostor
Název práce v češtině: Videoart a veřejný prostor
Název v anglickém jazyce: Video art and public space
Klíčová slova: současné umění, digitalizace, nová média, videoinstalace, videoart, výtvarná výchova, vizuální komunikace, živé vizuální efekty, videoperformance.
Klíčová slova anglicky: contemporary art, digital age, new media, video installation, video art, art education, visual communication, live visuals, videoperformance.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: MgA. Jan Pfeiffer
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2019
Datum zadání: 17.10.2019
Datum a čas obhajoby: 04.06.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. MgA. Markéta Magidová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka práce prozkoumá vztah videoinstalace a veřejného prostoru. Bude pozorovat, mapovat a analyzovat vliv videoartu na změny v daném veřejném prostranství a naopak. V teoretické části práce bude autorka definovat a studovat různé podoby umění nových médií, obzvláště videoart, videoperformance a videoinstalaci. Zejména se zaměří na médium instalace ve vztahu k prostoru obecně a ve vztahu k divákovi. V praktické částí zrealizuje sérii vlastních hudebně-vizuálních projektů, kromě videoinstalace, uskuteční živý videoperformance, bude spolupracovat s hudebníkem. Přes média se tak pokusí o vytváření bližšího kontaktu mezi místem a divákem. V didaktické částí autorka předloží návrhy a doporučení pro využití video instalace a video performance ve výuce výtvarné výchovy.
Seznam odborné literatury
Kolektiv autoru “Rámcové vzdělávací programy a výtvarná výchova”, Plzeň: symposium české sekce. INSEA, 2004. ISBN 80-7043-504-6
“Informační a komunikační technologie ve škole”, VÚP Praha: Studio Trinity, 2010. ISBN 978-80-87000-31-1
Sylvia Martin,”Video Art”, Taschen, 2006. ISBN 3822829501, 9783822829509
Westgeest Helen, “Video Art Theory: A Comparative Approach”, John Wiley & Sons, Inc. 2016, ISBN 978-1-118-47546-1
I. Schneider, M. Lucier, B. Korot, “Video Art: An Anthology”, Houghton Mifflin Harcourt P, 1976. ISBN 015193634X
Petra Šobáňová, “Kapitoly z didaktiky výtvarné výchovy”, UP v Olomouce, 2006. ISBN 80-244-1469-4
Boris Burger; Ondrej Paulovic; Milos Hasan "Realtime Visualization Methods in the Demoscene", Fakulta matematická, fizická a informatická, Bratislava, 2002
Chris Townsend at all., “The Art of Bill Viola”, Thames and Hudson Ltd, 2004, ISBN 0-500-28472-5
Han Nefkens “Pipilotti Rist: Friendly game. Electronic feelings…”, Actar, 2010, ISBN: 9788492861569
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je prozkoumat vztah videoartu a prostoru, pozorovat, mapovat a analyzovat vliv videoartu na změny v daném veřejném/alternativním prostranství a naopak. Práce se bude skládat ze tří části.
V první teoretické části se bude autorka zabývat historickou genezí umění nových médií s důrazem na jejich nedávný vývoj. Ve svých výzkumech obzvláště se zaměří na videoart, videoperformance a videoinstalaci. Jaká jsou specifika těchto uměleckých médií a co vše umělci umožňuje? Autorka prozkoumá video instalaci v galerijním a veřejném prostoru, jako různé způsoby umělecké komunikace s veřejností.

V druhé praktické části bude autorka realizovat série video instalací a performancí, které budou zároveň i součástí hudebně-vizuální kolaborace s hudebníkem. Předložené projekty budou pracovat s experimentální ambientní hudbou, video instalací a negalerijním či veřejným prostorem. Přes média autorka se tak pokusí o vytváření bližšího kontaktu mezi místem a divákem. Dále v praktické části práce bude realizován výzkum diváckých postojů (N=65) k místu sledování videoartu.

Ve třetí didaktické části autorka navrhne modelový projekt výuky výtvarné výchovy, předloží návrhy a doporučení pro využití video instalace a video performance ve škole. Navržená výuka bude rozdělena do čtyř bloků podle metodické řady, tedy metodou gradace, od obyčejného k těžkému. Jinými cíli pedagogické části se stanou: seznámeni s oborem, úvaha o kolektivní práci a budování kritického pohledu na nová média u žáků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of bachelor’s thesis is to explore the relationship between video art and space – to observe and analyze the impact of video art in public or alternative spaces and the other way around. The thesis consists of three parts. In the first, theoretical part, the author will cover the historical genesis of new media art, especially video art, video performance and video installation, as well as its recent developments. What is special in it and which possibilities does it afford the artist? The author will look at video installation in gallery and public spaces as a different means of artistic communication with society.

The second, practical part will be carried out through a series of the author's own projects. There will be a video installation, as well as a video performance, including video-music collaborations with musicians. The subjects of these projects are: experimental and ambient music, video installation and non-gallery or public space. Through various media the author will look to connect a public space and its observer. Also in the practical part, autor will carry out a survey (N = 65) of viewers’ attitudes to space and video art.

The third part is pedagogical: here, the author will propose a model project for art classes. The proposed unit will be divided into four blocks intended to gradually increase the difficulty level. The way of using video installation and video performance in art education will be proposed. The aims of this last part is for students to get acquainted with the area, reflect on their collective work and develop a critical view of new media.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK