Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestní řízení proti právnickým osobám
Název práce v češtině: Trestní řízení proti právnickým osobám
Název v anglickém jazyce: Criminal Proceedings against Legal Entities
Klíčová slova: Trestní řízení, právnická osoba, trestní právo procesní
Klíčová slova anglicky: Criminal proceedings, legal entity, criminal procedure
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.01.2021
Datum a čas obhajoby: 18.01.2021 13:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 319, multimediální učebna 319
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2021
Oponenti: JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Trestní řízení proti právnickým osobám přináší s ohledem na charakter právnické osoby jakožto fikce mnohé zvláštnosti oproti standardnímu trestnímu řízení proti osobě fyzické. Cílem této práce je rozebrat určité specifické instituty, jejichž výklad a aplikace jsou problematické vzhledem k prolínání procesní úpravy obsažené v zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, s klasickou úpravou obsaženou v trestním řádu.
Práce je členěna do dvou hlavních částí. V obecné části, která tuto práci uvozuje, jsou stručně rozebrána tradiční témata spojená s látkou trestní odpovědnosti právnických osob, tedy důvody a motivy jejího přijetí, její koncepce, její prameny a právní úprava včetně jejích průběžných změn. Meritem práce je pak její zvláštní část, která se v šesti kapitolách věnuje specifickým institutům a otázkám trestního řízení proti právnickým osobám.
Postupně je ve zvláštní části této práce analyzována problematika zastoupení právnické osoby v řízení, kdy jsou rozebrány jednotlivé subjekty, které mohou za právnickou osobu v trestním řízení činit úkony. Dále se pak práce zabývá právem právnické osoby odepřít výpověď v řízení proti ní a s tímto právem spojenou zásadou zákazu nucení k sebeobviňování. Shrnuta jsou témata společného řízení proti fyzické a právnické osobě, ale i problematika zajišťovacích institutů použitelných proti právnické osobě, a to z hlediska těch použitelných z obecné úpravy trestního řízení, těch z povahy věci vyloučených, a nakonec těch týkajících se výlučně právnické osoby. Rozebrána a vyvrácena je dále existence důkazního břemene tížícího právnickou osobu ve vztahu k prokazování určitých skutečností v řízení. Závěrečnou kapitolou zvláštní části je pak analýza vztahu trestního a přestupkového řízení s uvedením situací, které mohou v praxi nastat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Regarding the character of a legal entity as a fiction, criminal proceedings against legal entities differ in many ways in comparison with standard criminal proceedings against a natural person. The aim of this work is to analyze certain specific institutes, whose interpretation and application is problematic with respect to the interweaving of the procedural regulation contained in Act No. 418/2011 Coll. on penal liability of legal entities and proceedings against them, with the classic regulation contained in the Criminal Procedure Act.
This thesis is divided into two main parts. The theoretical one, which serves as the introduction of the whole work, briefly discusses traditional topics related to the substance of penal liability of legal entities, i.e. reasons for its adoption, its concept, its sources and legislation, including their ongoing changes. The merit of the work is, however, its special part, which in six chapters deals with specific institutes and issues of criminal proceedings against legal entities.
Gradually, in the special part of this thesis, the issue of the representation of a legal entity in proceedings is analyzed and individual subject that can perform acts on behalf of a legal entity in criminal proceedings are discussed. Furthermore, the work deals with the right of a legal entity to refuse to testify in proceedings against itself and it also analyzes the related principle of the prohibition of coercion of self-blame. The special part also includes the summarization of topics like joint proceedings against natural person and legal entity or the issue of detention institutes applicable against legal entities, which are dealt with in terms of those applicable from the general regulation of criminal proceedings, those excluded by nature and finally those concerning exclusively legal entities. The existence of the burden of proof lying with a legal entity in relation to proving certain facts during proceedings is further analyzed and refuted. The final chapter of the special part contains the analysis of the relationship between criminal and misdemeanor proceedings with an indication of situations that may occur in practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK