Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí z pohledu managementu vzdělávání
Název práce v češtině: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí z pohledu managementu vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Further teacher´s education in the area of digital skills from the perspective of educational management
Klíčová slova: další vzdělávání pedagogických pracovníků, digitální kompetence, digitální gramotnost, celoživotní vzdělávání, management vzdělávání
Klíčová slova anglicky: further education of teachers, digital skills, digital competencies, digital literacy, lifelong education, educational management
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2018
Datum zadání: 13.10.2019
Datum a čas obhajoby: 11.01.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: doc. PhDr. David Krámský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:
ČSÚ. Vzdělávání dospělých v České republice: výstupy z šetření Adult Education Survey 2016 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2018 [cit. 2019-01-10]. Lidé a společnost. ISBN 978-80-250-2836-0. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/76208655/23005318.pdf/9fe2d063-88e8-4205-b643-eac62bb481af?version=1.6
HAUSNER, Milan, Jaromír ŠINDLER, Jiří PALYZA a Janek WAGNER. Digitální nástroje a učitelé. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2015. ISBN 978-80-88058-78-6.
MŠMT. STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 [online]. Praha: MŠMT, 2014 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/34429/.
TROJAN, Václav. Pedagogický proces a jeho řízení. 2. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-115-8.
TROJANOVÁ, Irena. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7552-842-1.
VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1026-9.
Předběžná náplň práce
Anotace: Diplomová práce se bude zabývat dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí. Teoretická část diplomové práce bude zaměřená na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí z pohledu managementu vzdělávání. Praktická část bude analyzovat aktuální nabídku a poptávku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí na území hlavního města Prahy.
Cíl práce: Cílem diplomové práce je zanalyzovat a kriticky zhodnotit nabídku a poptávku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí na území hlavního města Prahy.
Metody výzkumu: Teoreticko-empirická metoda
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK