Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace s rodiči z pohledu začínajícího učitele
Název práce v češtině: Komunikace s rodiči z pohledu začínajícího učitele
Název v anglickém jazyce: Communication with parents from a perspective of a beginning teacher
Klíčová slova: komunikace, rodič, učitel, formy komunikace, zkušenost učitele
Klíčová slova anglicky: communication, parent, teacher, forms of communication, teacher's experience
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2019
Datum zadání: 10.10.2019
Datum a čas obhajoby: 04.06.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Barbora Pánková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem mé diplomové práce je přiblížení problematiky komunikace mezi rodičem a začínajícím učitelem. V teoretické části se budu za pomoci odborné literatury věnovat formám komunikace a efektivní komunikaci s rodiči. Praktická část pojednává o tom, jak začínající učitel prožívá své první třídní schůzky, tripartitní setkání, řešení konfliktů nebo jak zvládá každodenní komunikaci s rodiči. Pro účely analýzy této problematiky je klíčové získat informace i od jiných začínajících učitelů. Výsledkem výzkumu bude porovnání mé zkušenosti se zkušeností ostatních pedagogů.
Seznam odborné literatury
● RABUŠICOVÁ, Milada. Škola a (versus) rodina. V Brně: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3598-6.
● SPILKOVÁ, Vladimíra. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-731-5081-6.
● BENDL, Stanislav. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-517-1.
● FEŘTEK, Tomáš. Rodiče vítáni: praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí. V Praze: Yinachi, 2011. ISBN 978-80-904735-2-2.
● ČAPEK, Robert. Učitel a rodič: spolupráce, třídní schůzka, komunikace. Praha: Grada, 2013. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4640-1.
● KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA, ed. Předškolní a primární pedagogika: Predškolská a elementárna pedagogika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9.

Předběžná náplň práce
Předmětem mé diplomové práce je přiblížení problematiky komunikace mezi rodičem a začínajícím učitelem. V teoretické části se budu za pomoci odborné literatury věnovat formám komunikace a efektivní komunikaci s rodiči. Praktická část pojednává o tom, jak začínající učitel prožívá své první třídní schůzky, tripartitní setkání, řešení konfliktů nebo jak zvládá každodenní komunikaci s rodiči. Pro účely analýzy této problematiky je klíčové získat informace i od jiných začínajících učitelů. Výsledkem výzkumu bude porovnání mé zkušenosti se zkušeností ostatních pedagogů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The object of my dissertation is to introduce the issue of communication between the parent and the inexperienced teacher. The theoretical part is based on the research literature, and it is devoted to various forms of communication as well as to effective communication with parents. The practical part focuses on the experiences new teacher gain while having class meetings, tripartite meetings, on his dealing with conflicts, and on his everyday communication with parents. For the purposes of this analysis, it is essential to obtain information from other inexperienced teachers. The outcome of my research will be a comparison of my experience with other teachers' experiences.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK