Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ovlivňování pracovního prostředí a řízení konfliktů
Název práce v češtině: Ovlivňování pracovního prostředí a řízení konfliktů
Název v anglickém jazyce: Influencing of the working environment and conflict management
Klíčová slova: Pracovní klima, mezilidské vztahy, konflikty, komunikace, sociální chování, vzdělávací seminář
Klíčová slova anglicky: Working climate, interpersonal relations, conflicts, communication, social behavior, educational seminar
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2018
Datum zadání: 20.06.2019
Datum a čas obhajoby: 08.09.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy : 13. vydání. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.
BEDNÁŘ, Vojtěch. Sociální vztahy v organizaci a jejich management. Praha: Grada, 2013. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4211-3.
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 1995. ISBN 80-85943-01-8.
KOUBEK, Ladislav. Psychologie v řízení lidských zdrojů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6384-6.
MCCONNON, Shay a Margaret MCCONNON. Jak řešit konflikty na pracovišti. Praha: Grada, 2009. Manažer. ISBN 978-80-247-3003-5.
NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005. Psyché (Grada). ISBN 80-247-0577-x.
PLAMÍNEK, Jiří. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. 3., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-4485-8.
PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. Manažer. ISBN 978-80-247-2448-5.
VETEŠKA, Jaroslav. Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-898-7.
VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1428-8.
Předběžná náplň práce
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení konfliktů, které mohou vzniknout v pracovním prostředí. Teoretická část diplomové práce řeší sociální a psychologické aspekty pracovních vztahů, jejich význam a také vliv na pracovní výkon, shrnuje nežádoucí jevy na pracovišti. Poslední kapitola teoretické části pojednává o konfliktech a jejich řešení. Empirická část diplomové práce se zaměřuje na aktuální klima ve vybrané organizaci. Konkrétně zjišťuje konflikty a jejich vliv na pracovní vztahy, které ve zvoleném podniku panují, a to s využitím kombinace kvalitativního a kvantitativního šetření (technika polostrukturovaných rozhovorů a dotazníků).

Cíl práce:
Zjištění aktuálního pracovního klimatu v organizaci, odhalení možných příčin konfliktů, návrh vzdělávacího semináře (konflikt a jeho řešení) - zpětná vazba pro organizaci.

Metody výzkumu:
Kombinace kvalitativního a kvantitativního šetření

Návrh osnovy:
Úvod
Teoretická část
1. Organizace a její sociální a psychologické aspekty
2. Komunikace
3. Pracovní vztahy
4. Nežádoucí jevy
5. Konflikty
Empirická část
6. Cíl šetření
7. Metodologie
8. Charakteristika šetřené organizace
9. Analýza získaných dat
10. Návrh vzdělávacího semináře
Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK