Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávací a aktivizační činnosti seniorů v zařízeních dlouhodobé péče v Plzeňském kraji
Název práce v češtině: Vzdělávací a aktivizační činnosti seniorů v zařízeních dlouhodobé péče v Plzeňském kraji
Název v anglickém jazyce: Educational and activating activities of seniors in long-term care facilities in the Pilsen Region
Klíčová slova: Edukace, aktivizace, vzdělávací potřeby, gerontagogika, senioři, zařízení dlouhodobé péče
Klíčová slova anglicky: Education, activation, educational needs, gerontagogy, seniors, long-term care facilities
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2018
Datum zadání: 20.06.2019
Datum a čas obhajoby: 01.06.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Praha: Grada, 2011, 328 s. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3148-3.
ONDRÁKOVÁ, Jana. Vzdělávání seniorů a jeho specifika. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012, 168 s. ISBN 978-80-7465-038-3.
PLAMÍNEK, Jiří. Vzdělávání dospělých: průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. Praha: Grada, 2010, 313 s. ISBN 978-80-247-3235-0.
POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010, 158 s. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3271-8.
PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014, 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4.
SMÉKALOVÁ, Lucie. Didaktika vzdělávání dospělých: distanční text. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2016, 101 s. ISBN 978-80-7453-675-5.
ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009, 203 s. ISBN 978-80-7367-551-6.
VETEŠKA, Jaroslav. Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. 2. doplněné a rozšířené vydání. Praha: Česká andragogická společnost, 2017, 176 s. Česká a slovenská andragogika. ISBN 978-80-905460-7-3.
VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016, 320 s. ISBN 978-80-262-1026-9.
ZAVÁZALOVÁ, Helena. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolinum, 2001, 97 s. ISBN 80-246-0326-8.
Předběžná náplň práce
Anotace:
Teoretická část diplomové práce bude zaměřena na vymezení pojmů, které souvisejí se vzděláváním seniorů, aspekty aktivizace v rámci edukačních aktivit se seniory v zařízeních dlouhodobé péče, identifikace specifických vzdělávacích potřeb seniorů v edukačním procesu a jeho důležitou úlohu v oblasti prevence sociální izolace. Součástí praktické části práce bude vypracování vlastních doporučení, která by vedla ke zlepšení, případně zefektivnění, edukačních aktivit ve vybraných zařízeních pro seniory v příslušném regionu.

Cíl práce:
Na základě analýzy relevantních informačních zdrojů budou charakterizovány aspekty edukační činnosti seniorů a identifikována specifika vzdělávání a aktivizace seniorů v zařízeních dlouhodobé péče. V praktické části budou vypracována vlastní doporučení na základě analýzy stávajících edukačních aktivit v zařízeních dlouhodobé péče ve vybraném regionu, identifikace vzdělávacích potřeb a zájmů respondentů a organizačních možností a potenciálu tvorby těchto aktivit ve vybraných zařízeních.

Metody výzkumu:
Dotazníkové šetření, individuální řízené rozhovory

Návrh osnovy:
Úvod
Vzdělávání dospělých v kontextu celoživotního učení
Stáří a stárnutí – změny, specifika
Vzdělávání a aktivizace seniorů
Organizace vzdělávání seniorů v rámci České republiky
Edukační a aktivizační činnosti seniorů v zařízeních dlouhodobé péče v Plzni
Dotazníkové šetření
Řízené strukturované rozhovory
Diskuze a doporučení
Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK