Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vzdělávacích potřeb ve vybrané organizaci
Název práce v češtině: Analýza vzdělávacích potřeb ve vybrané organizaci
Název v anglickém jazyce: Education Needs Of Selected Organization
Klíčová slova: Assessment centrum, development centrum, řízení lidských zdrojů, vzdělávání, identifikace potencionálu, výběr zaměstnanců
Klíčová slova anglicky: Assessment Centre, Development Centre, Human Resources Management, Education, Potential Identification, Recruitment
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2018
Datum zadání: 20.06.2019
Datum a čas obhajoby: 01.06.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, Michael a TAYLOR, Stephen. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 920 s. ISBN 978-80-247-5258-7.
PECHOVÁ, Jana a ŠÍŠOVÁ, Veronika. Assessment centrum: moderní nástroje výběru zaměstnanců. Praha: Management Press, 2016. 178 s. ISBN 978-80-7261-452-3.
PETROVÁ, Gabriela a ZIMANOVÁ, Radka. Postavenie a význam assessment centier pri znižovaní fluktuácie zamestnancov. Praha: Česká andragogická společnost, 2018. 72 s. ISBN 978-80-906894-6-6.
PRŮCHA, Jan a VETEŠKA, Jaroslav. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4.
VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016. 320 s. ISBN 978-80-262-1026-9.
Předběžná náplň práce
Anotace:
Diplomová práce pojednává o vzdělávacích potřebách assessment a development centra v konkrétní organizaci a vlivu na její zaměstnance. Práce popisuje průběh AC/DC v organizaci IKEA Zličín, následně vyhodnocuje názory zaměstnanců, vedoucích pracovníků a managementu s tímto hodnotícím nástrojem a doplňuje možné inovace.
Assessment centrum je zaměřeno na výběrové řízení, hodnocení a výběr nových zaměstnanců. Development centrum je určeno pro vybrané zaměstnance se zaměřením na rozpoznání jejich předpokladů a rozvoj v rámci organizace.

Cíl práce:
Cílem diplomové práce je analýza a identifikace hlavních pojmů z oblasti personalistiky, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců se zaměřením na nástroje assessement a development centrum. Cílem praktické části je na základě analýzy nástrojů assessment a development centra jejich evaluace, identifikace vzdělávacích potřeb organizace a zájmu respondentů navrhnout opatření, která by vedla k inovaci stávajícího vzdělávacího systému, a tím i k větší spokojenosti zaměstnanců.

Metody výzkumu:
Metodou teoretické části práce je analýza dostupných informačních zdrojů. Metodou praktické části práce je pozorování (sledování konkrétních assessment a development center), dotazníkové šetření (účastníků i hodnotitelů) a hloubkové rozhovory (s účastníky, hodnotiteli a organizátory).

Návrh osnovy:
1. ÚVOD
2. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
3. NÁSTROJE PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
4. ASSESSMENT CENTRUM
5. DEVELOPMENT CENTRUM
6. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
7. STRUKTUROVANÉ ROZHOVORY
8. DOPORUČENÍ
9. ZÁVĚR
10. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
11. SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ
12. SEZNAM PŘÍLOH
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK