Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ivan Cankar: románové překlady v češtině a jejich recepce
Název práce v češtině: Ivan Cankar: románové překlady v češtině a jejich recepce
Název v anglickém jazyce: Ivan Cankar: translations of his novels in Czech and its reception
Klíčová slova: Ivan Cankar|slovinská literatura|překlad|český periodický tisk|česko-slovinské vztahy
Klíčová slova anglicky: Ivan Cankar|Slovenian literature|translation|Czech periodical press|Czech – Slovenian relationships
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2019
Datum zadání: 11.10.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.10.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Igor Mikušiak
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat popisu a zhodnocení překladů románů Ivana Cankara do češtiny, přičemž důraz bude kladen i na jejich recepci v českém tisku v konfrontaci s přijetím tohoto plodného slovinského autora v jeho domácím prostředí. Celkově bude úkolem i vystihnout charakter určité etapy česko-slovinských literárních styků a představit jejich aktéra na české straně – tedy překladatele na počátku 20. století.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:
1) CANKAR, Ivan. Zbrano delo. Knj. 1- 30. Ljubljana: Držav. založba Slovenije, Ljubljana 1970–1976
2) BEČKA, Jiří et al. Slavica v české řeči. III. Část 1, Překlady ze západo- a jihoslovanských jazyků v letech 1891-1918. Vyd. 1. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2008. 553 s. Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; sv. 23. ISBN 978-80-86420-28-8.
3) HLADKÝ, Ladislav. Historie česko-slovinských vztahů. In: RYCHLÍK, Jan et al. Dějiny Slovinska. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 441 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-131-6. s. 341.
4) Kos, Janko. Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979. 440 s.
5) LEVÝ, Jiří. České theorie překladu. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957. Český překlad. 947 s.
6) MORAVEC, Dušan. Vezi med Slovensko in češko dramo. Ljubljana: Slovenska Matica, 1963. 352 s.
7) URBANČIČ, Boris. Česko-slovinské kulturní styky. Překlad Helena Poláková. 1. vyd. Praha: Euroslavica, 1995. 89 s. ISBN 80-85494-18-3.
8) ZADRAVEC, Franc. Slovenska književnost. II, Moderna, Ekspresionizem, Socialni realizem. Ljubljana: DZS, 1999. ISBN 86-341-1935-1.

Odborné články:
9) BERKOPEC, Oton: Delo Ivana Cankarja v čeških prevodih in v luči češke publicistike v začetku stoletja. In: Slavistična revija, ročník 17, číslo 1, 1969, str. 247-277.
10) BERKOPEC, Oton: Delo Ivana Cankarja v čeških prevodih in v luči češke publicistike do prve svetovne vojne I. S. 7. In: Slavistična revija, ročník 17, číslo 2, 1969, str. 365-390.
11) BERKOPEC, Oton: Delo Ivana Cankarja v čeških prevodih in v luči češke publicistike do prve svetovne vojne II. In: Slavistična revija, ročník 18, číslo 3/4, 1970, str. 311-330.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK