Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implementace metody Learning Stories do předškolního vzdělávání v České republice
Název práce v češtině: Implementace metody Learning Stories do předškolního vzdělávání v České republice
Název v anglickém jazyce: Implementation of the Learning Stories method in pre-primary education in the Czech Republic
Klíčová slova: Předškolní vzdělávání, pedagogická diagnostika, formativní hodnocení, metoda Learning Stories, akční výzkum.
Klíčová slova anglicky: Preschool education, pedagogical diagnostics, formative evaluation, Learning Stories method, action research.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2019
Datum zadání: 03.10.2019
Datum a čas obhajoby: 25.05.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá pedagogickou diagnostikou a hodnocením individuálních vzdělávacích procesů učení dětí v předškolním vzdělávání, zvl. využitím metody Learning Stories (dále LS) v předškolním vzdělávání. Teoretická část analyzuje současné pojetí pedagogické diagnostiky, její typy, metody, prostředky a zakotvení v RVP PV. Analyzuje nové metody a jejich uplatnění v pedagogické praxi v zahraničí a uvádí klíčové informace k metodě Learning Stories. Tato metoda je stěžejním prvkem výzkumného šetření v empirické části práce. Akční výzkum má za cíl implementovat metodu Learning Stories jako nástroj k dokumentaci, diagnostice, hodnocení a podpoře dětí v jedné třídě MŠ v rámci jednoho roku. Chce ověřit využití této metody v kontextu podmínek předškolního vzdělávání v ČR, kde tento přístup zatím používán ani popsán v teoretické literatuře není.
Důležitou součástí empirické části je komplexní práce s metodou Learning Stories spolu s využitím portfolií dětí po vzoru jejich společné implementace v anglosaských zemích. Akční výzkum chce dokumentovat a zjistit, jak tato metoda podporuje dítě v jeho učení, vzdělávání a budování celoživotního pozitivního postoje k učení (podpora dítěte jako kompetentního učícího se jedince) v rámci podmínek českého předškolního vzdělávání, resp. vybrané třídy. Studentka bude po dobu akčního výzkumu dokumentovat implementaci metody formou pozorování dětí a dokumentace jejich vyjádření týkajících se jejich učení a rozvoje i metody samotné. Dále bude zaznamenávat metodicko-didaktická doporučení pro práci s metodou specifická pro české prostředí. Provede obsahovou analýzu všech vytvořených Learning Stories pro děti ve vybrané třídě a obsahovou analýzu jejich portfolií za tento rok práce. Poslední součástí výzkumu bude analýza reakcí rodičů na novou metodu v průběhu roku (dokumentace výroků orálních i psaných v LS, dotazníkové šetření mezi rodiči dětí ve vybrané třídě na konci školního roku).
Seznam odborné literatury
MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-014-2.
SYSLOVÁ, Zora, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Táňa FIKAROVÁ. Pedagogická diagnostika v MŠ: práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1324-6.
ŠMELOVÁ, Eva. Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-5115-2.
ŠMELOVÁ, Eva a Michaela PRÁŠILOVÁ. Didaktika předškolního vzdělávání. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1302-4.
ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: [nástroje pro prevenci, nápravu a integraci]. Praha: Portál, 2001. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-544-x.
KREJČOVÁ, Věra, Jana KARGEROVÁ a Zora SYSLOVÁ. Individualizace v mateřské škole. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0812-9.
CARR, Margaret a Wendy LEE. Learning stories: constructing learner identities in early education. London: SAGE, 2012. ISBN 978-0-85702-092-5.
LEU, Hans Rudolf. Bildungs- und Lerngeschichten: Bildungsprozesse in früher Kindheit beobachten, dokumentieren und unterstützen. Berlin: Verlag das netz, 2015. ISBN 978-3-937785-67-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK