Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analýza přístupů ke strategickému řízení v terciárním vzdělávání
Název práce v češtině: Analýza přístupů ke strategickému řízení v terciárním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Analysis of approaches to strategic management in tertiary education
Klíčová slova: analýza, řízení, strategický, terciární, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: analysis, education, management, strategic, tertiary
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2018
Datum zadání: 30.06.2019
Datum a čas obhajoby: 01.06.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana
„O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Miroslav ŠPAČEK a Ivan SOUČEK. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0434-5.
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8.
KASPER, Helmut a Wolfgang MAYRHOFER, ed. Personální management, řízení, organizace. Praha: Linde, 2005. ISBN 8086131572.
KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. C.H. Beck pro praxi. ISBN 8071794538.
MLÁDKOVÁ, Ludmila a Petr JEDINÁK. Management. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 9788073802301.
NAHODIL, František. Veřejné finance v České republice. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 9788073801625.
NICKEL, Sigrun. Strategic Planning in Higher Education. Strategic Management [online]. 2011, March 2011, 2011(-), 28 [cit. 2018-12-16]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/261020107
PAULOVČÁKOVÁ, Lucie. Marketing: přístup k marketingovému řízení. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2015. ISBN 9788074521171.
PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 9788026208723.
PRŮCHA, Jan. Vzdělávací systémy v zahraničí: encyklopedický přehled školství v 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788075528452.
PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024747484.
REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 9788086929293.
ŘEZÁČ, Jaromír. Moderní management: manažer pro 21. století. Brno: Computer Press, 2009. Business books (Computer Press). ISBN 9788025119594.
STRECKOVÁ, Yvonne a Ivan MALÝ. Veřejná ekonomie: pro školu i praxi. Praha: Computer Press, 1998. Business books (Computer Press). ISBN 8072261126.
VEBER, Jaromír. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000. ISBN 8072610295.
VETEŠKA, Jaroslav, ed. Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu: Prospects of learning and education in European context. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2012. ISBN 9788074520228.
VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016. ISBN 9788026210269.
VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1770-8.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umelekcje a dalšej tvorivej činnosti pro oblasť vysokých školna roky 2016-2021: schválený vládou SR 09.11.2016 [online]. Praha: MINEDU, 2018 [cit. 2018-12-16]. Dostupné z: www.minedu.sk
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [online]. [cit. 2018-12-16].
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. IPN KREDO / KVALITA, RELEVANCE, EFEKTIVITA, DIVERZIFIKACE ...: Strategie rozvoje vysokého školství do roku 2030 [online]. Praha: MŠMT, 2016 [cit. 2018-12-16]. Dostupné z: www.msmt.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vldělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 [online]. Praha: MŠMT, 2014 [cit. 2018-12-16]. Dostupné z: www.msmt.cz
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky [online]. Bratislava: MINEDU, 2018 [cit. 2018-12-16]. Dostupné z: www.minedu.sk
Předběžná náplň práce
Konzultace ke zpracování jednotlivých témat obsahu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Consultations on the processing of individual content topics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK