Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh dílčí metodiky skautské stezky s využitím reflexe pro výchovné cíle lanových aktivit
Název práce v češtině: Návrh dílčí metodiky skautské stezky s využitím reflexe pro výchovné cíle lanových aktivit
Název v anglickém jazyce: Design of a partial methodology of "Skautská stezka" with the use of review for the educational goals of rope activities
Klíčová slova: Výchova ve volném čase, skauting, lanové aktivity, zážitková pedagogika, reflexe
Klíčová slova anglicky: Leisure education, scouting, rope activities, experiential pedagogy, review
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2019
Datum zadání: 26.09.2019
Datum a čas obhajoby: 11.01.2022 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jana Kočí, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování

• I.fáze : vymezit a formulovat cíl praktické části, zorientovat se v literatuře a informačních zdrojích, zpracovat doporučené prameny
v teoretické části, navrhnout metody projektu BP
• II.fáze: realizovat projekt BP dle stanovené metod
• III.fáze: analyzovat výsledky, interpretovat závěry a shrnout výstupy projektu BP, dokončit BP dle stanovených formálních požadavků
Seznam odborné literatury

HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.


GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010.
MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007.
PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.
a literatura k oboru zážitková pg (Jirásek, Hanuš, Franc, Neuman, Holec)
Předběžná náplň práce
Balalářská prace se vztahuje k metodice výchovných cílů při lanových aktivitách. Směřuje k didaktickému potenciálu práce s lanovými technikami, včetně potenciálu reflexe pro výchovné cíle. Metologie bude založena na smíšeném designu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK