Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazykové vzdělávání ve Finsku a v České republice
Název práce v češtině: Jazykové vzdělávání ve Finsku a v České republice
Název v anglickém jazyce: Language education in Finland and the Czech Republic
Klíčová slova: Finsko|Česká republika|vzdělávací reformy|školský systém|jazykové vzdělávání|stínování|metody a formy práce při výuce jazyků
Klíčová slova anglicky: Finland|the Czech Republic|educational reforms|language education|school system|job shadowing|methods and forms of language teaching
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2019
Datum zadání: 23.09.2019
Schválení administrátorem: bylo schváleno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.12.2022
Datum a čas obhajoby: 24.01.2023 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2022
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá srovnáním jazykové výuky ve Finsku a České republice. Východiskem jsou historické souvislosti, školský systém v obou zemích, vzdělávací reformy a strategie vzdělávací politiky. Následuje charakteristika jazykového vzdělávání, metod a forem práce, vyučujících jazyků. Práce využívá osobní zkušenosti s výukou v obou zemích, charakteristikou jednotlivých škol a rozborem hodin výuky anglického jazyka.
Seznam odborné literatury
PRŮCHA, Jan a Pertti KANSANEN. Školní vzdělávání ve Finsku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3184-4.
PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-290-4.
MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. 2016 Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
EURYDICE. The Structure of the European Education Systems 2021/22: Amendments up to 1136/2010[online]. November 2022. Dostupné z: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/9/9d/Structure_of_education_ systems_2021_22.pdf
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE. Finnish Education in a Nutshell: Education in Finland. Helsinki: Grano Oy, 2017. ISBN 978-952-13-6335-1. Dostupné také z: http://www.oph.fi/download/146428_Finnish_Education_in_a_Nutshell.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK