Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení posturální stability a funkce hlubokého stabilizačního systému páteře u tanečnic
Název práce v češtině: Hodnocení posturální stability a funkce hlubokého stabilizačního systému páteře u tanečnic
Název v anglickém jazyce: Evaluation of postural stability and function of deep stabilization system of the spine in dancers
Klíčová slova: moderní tanec, posturální stabilita, dynamická počítačová posturografie, NeuroCom Smart EquiTest, hssp
Klíčová slova anglicky: modern dance, postural stability, computerized dynamic posturography, NeuroCom Smart EquiTest, core
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Stupková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.09.2019
Datum zadání: 19.09.2019
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 11:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Oponenti: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Název práce: Hodnocení posturální stability a funkce hlubokého stabilizačního systému páteře u tanečnic. Cíl práce: Cílem práce je zhodnotit statickou i dynamickou posturální stabilitu a funkci hlubokého stabilizačního systému páteře u tanečnic moderního tance a porovnat je s běžnou populací, která se pravidelně nevěnuje žádné sportovní aktivitě. Následně vyhodnotit vzájemný vztah posturální stability a funkce hlubokého stabilizačního systému páteře u obou skupin. Metoda: Výzkum má charakter observační komparační pilotní studie, které se účastnilo 16 tanečnic moderního tance v experimentální skupině a 11 žen, které se pravidelně nevěnují žádné sportovní aktivitě v kontrolní skupině. Pro zhodnocení funkce hlubokého stabilizačního systému páteře byla vytvořena a použita testovací baterie sedmi testů dle Koláře. K hodnocení dynamické posturální stability bylo použito pět základních testovacích protokolů dynamického posturografu NeuroCom Smart EquiTest. Data z měření posturální stability byla zpracována v programu NeuroCom Balance Manager software. Výsledky byly statisticky zpracovány v programu Microsoft Office Excel 2016. Parametry byly porovnány mezi skupinami a byla zjištěna korelace mezi posturální stabilitou a funkcí hlubokého stabilizačního systému páteře. Výsledky: Tanečnice prokázaly statisticky významně lepší funkci hssp ve třech testech a v celkovém skóre. Při měření posturální stability byl statisticky významný rozdíl pouze v parametru latency PDK v testu MCT při posunu plošiny vpřed do malého rozsahu, a to ve prospěch nesportovkyň. U tanečnic byla prokázána statisticky významná korelace mezi výsledky testů hssp a parametrem reaction time z testu LOS, u nesportovkyň u parametru equilibrium score COND6 v testu SOT.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title of the thesis: Evaluation of postural stability and function of deep stabilization system of the spine in dancers. Objectives: The aim of this thesis is to assess static and dynamic postural stability and function of deep stabilization system of the spine in modern dancers and to compare the results with general population that does not perform any regular physical activity. Next to analyse the relations between postural stability and function of deep stabilization system of the spine in both groups. Method: This study is designed as observational comparative pilot study which included 16 modern dancers in experimental group and 11 women who do not perform any regular physical activity in control group. To evaluate the function of deep stabilization system of the spine a battery of seven tests by Kolář was created and used. Five basic testing protocols of NeuroCom Smart EquiTest, a computerized dynamic posturography device, were used to measure postural stability. Data from EquiTest were processed in NeuroCom Balance Manager software. All results were statistically analysed using Microsoft Office Excel 2016. Data were compared between groups and a correlation between postural stability and function of deep stabilization system of the spine was analysed. Results: Statistically significant differences in favor of dancers were found in three deep spine stabilization system tests and in total score. In postural stability tests statistically significant difference was found only in latency of right lower limb in small forward translation in MCT with control group performing better than dancers. Statistically significant correlation was revealed between deep spine stabilization and reaction time in LOS test in dance group and between deep spine stabilization and equilibrium score of COND6 in SOT in control group.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK