Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zavádění formativního hodnocení v primární škole
Název práce v češtině: Zavádění formativního hodnocení v primární škole
Název v anglickém jazyce: Embedding formative assesment in elementary school
Klíčová slova: formativní hodnocení, primární škola, proces zavádění, začínající učitel, akční výzkum
Klíčová slova anglicky: formative assesment, evaluation, primary school, embedding, action research
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.09.2019
Datum zadání: 18.09.2019
Datum a čas obhajoby: 20.05.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. rešerše literatury
2. Projekt výzkumu
3. konzultace struktury teoretické části
4. konzultace k jedné z kapitol teoretické části
5. konzultace k fázi sběru dat
6. konzultace k fázi analýzy a interpretace dat
7. Konzultace před finalizací textu
Seznam odborné literatury
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
JUKLOVÁ, Kateřina. Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-266-9.
KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Šárka MIKOVÁ a Jiřina STANG. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Vydání 2. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0220-2.
KOLÁŘ, Zdeněk a Renata ŠIKULOVÁ. Hodnocení žáků: formy hodnocení, učitel a žák, hodnocení kompetencí žáků, sebehodnocení, praktické ukázky. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2009. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2834-6.
STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1001-6.
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.
WILIAM, Dylan a Siobhán LEAHY. Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. Druhé revidované vydání. [Praha]: ve spolupráci s nakladatelstvím Martina Romana a projektem Čtení pomáhá vydala EDUkační LABoratoř, [2016]. ISBN 978-80-906082-7-6.
Předběžná náplň práce
V teoretické části bude charakterizováno formativní hodnocení, shrnuty na základě odborné literatury poznatky o jeho zavádění zejména s přihlédnutím ke specifickým charakteristikám žáka 1.stupně a charakterizován začínající učitel.
V praktické části bude prezentován akční učitelský výzkum učitele v prvním roce praxe ve 4.ročníku. Analyzovány budou procesy a výsledky zavádění prvků formativního hodnocení v běžné i distanční výuce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK