Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zjištění očekávání a naplnění seberealizace osob s míšní lézí na vodácké turistické akci
Název práce v češtině: Zjištění očekávání a naplnění seberealizace osob s míšní lézí na vodácké turistické akci
Název v anglickém jazyce: Determination of expectations and fulfillment of self-realization of persons with spinal cord lesion at a boating tournament
Klíčová slova: míšní léze, očekávání, kompenzační vybavení, asistence, wilderness terapie, outdoroové pobyty – splouvání řeky
Klíčová slova anglicky: spinal lesions, expectations, compensatory equipment, assistance, wilderness therapy, outdoor stays - river rafting
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.09.2019
Datum zadání: 13.09.2019
Datum a čas obhajoby: 16.06.2021 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, P8, E3 -224, Posluchárna TVL
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2021
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cíl práce nebude pouze analýza dotazníkového šetření před a po realizaci vodácké turistické akce s osobami s míšní lezí, ale i formulace doporučení pro praxi, které z tohoto šetření vyplynou, jak případně odstranit rozpory v očekávání či případné bariéry v realizaci vlastní akce. Získané výsledky poukáží na vnímání celé akce a také na trendy v organizaci vodáckých akci pro osoby s míšní lézí, napomůže i formulaci doporučení. Předpokládáme, že vlastní výzkum odkryje potenciál kladných emocí a motivaci každého nového účastníka pro seberealizaci na outdoorových akcích.
Seznam odborné literatury
ALMEIDA, M, Teixeira, P, Levy, S. Spinal Cord Injuries and Sports. Journal of Physical and Rehabilitation Medicine Forecast. 2016. s 1006
BUBNÍK, O. Kvalita života lidí s transverzální lézí míšní. Diplomová práce. UK FTVS Praha 2003.
CHAN CW, Eng JJ, Tator CH, Krassioukov A; Spinal Cord Injury Research Evidence Team. Epidemiology of sport-related spinal cord injuries: A systematic review. J Spinal Cord Med. 2016;39(3):255–264. doi:10.1080/10790268.2016.1138601
ČIHÁK, R. Anatomie 1, 2.vyd. Praha: Avicenum, 2001.497 s. ISBN 80-7169- 970-5 7.
ČICHOŇ, R. Význam pohybových aktivit pro kvalitu života jedinců s tělesným postižením. Disertační práce. UK FTVS Praha 2005.
DOLEŽAL, T., ČICHOŇ, R. Kanoistika zdravotně postižených. Multimediální učebnice, 2003.
DUBSKÝ, Z. Vodní turistika vozíčkářů a její možné vlivy na kvalitu života. Diplomová práce. UK FTVS Praha 2008.
KÁBELE, J. Sport vozíčkářů, 1. vyd. Praha: Olympia, 1992. 196 s. ISBN 80- 7033-233-6.
KORDÍK, T. Speciální pomůcky pro kanoistiku vozíčkářů s míšním poraněním. Bakalářská práce. UK FTVS Praha 2006.
MEDOLA, Fausto Orsi et al. The sport on quality of life of individuals with spinal cord injury: a case series. Rev Bras Med Esporte [online]. 2011, vol.17, n.4 [cited 2019-09-09], pp.254-256. Available from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922011000400008&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1517-8692. http://dx.doi.org/10.1590/S1517-86922011000400008.
POTMĚŠIL, J. Sport zdravotně postižených. In: TILINGER, P., PERIČ, T. Tělesná výchova a sport na přelomu století. Sborník referátů z národní konference. Praha: FTVS, 1996. s. 295. ISBN 80-902147-2-X.
ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti – obor v pohybu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-
247-1174-4
STUCHLÍKOVÁ, I. Základy psychologie emocí. Praha: Portál, 2007. ISBN 978- 80-7367-282-9.
ŠPATENKOVÁ, N. a kolektiv. Krize. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004. ISBN 80-247-0888-4.
ŠIMEK, J. Lidské pudy a emoce. Praha: NLN – nakladatelství Lidové noviny, s.r.o., 1995. ISBN 80-7106-
121-2.
Předběžná náplň práce
Cíl práce: Cílem diplomové práce je analýza dotazníkového šetření před a po realizaci vodácké turistické akce s osobami s míšní lézí, i se zahrnutím formulace doporučení pro praxi, které z tohoto šetření vyplynou. Jak případně odstranit rozpory v očekávání či možné bariéry v realizaci vlastní akce. Získané výsledky poukáží na vnímání celé akce a také na trendy v organizaci vodáckých akcí pro osoby s míšní lézí. Předpokládám, že vlastní výzkum odkryje potenciál kladných emocí a motivaci každého nového účastníka pro seberealizaci na outdoorových akcích. Porovnání výsledků mého výzkumu s výzkumy zabývající se podobnými tématy zkoumání.
Metodika: teoreticko-empirická práce kvalitativního charakteru s využitím metod sběru dat: polostrukturovaný dotazník vlastní konstrukce, dotazník STAI.
Počet účastníku 7, věk 18 a více (dle přihlášení na kurz), předpokládá se účast osob s míšní lézí, kteří již tento kurz absolvovali v minulých letech a také účast zájemců, kteří dosud na kurzu splouvání řeky nebyli účastni a dojde k porovnání jejich zkušeností a očekávání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim of the thesis: The aim of the diploma thesis is the analysis of a questionnaire survey before and after the implementation of a boating tourist event with people with spinal cord lesions, including the formulation of recommendations for practice, which result from this survey. How to possibly eliminate discrepancies in expectations or possible barriers in the implementation of one's own action. The obtained results will point to the perception of the whole event and also to the trends in the organization of boating events for people with spinal cord injuries. I assume that my own research will reveal the potential of positive emotions and motivation of each new participant for self-realization at outdoor events. Comparison of the results of my research with research dealing with similar research topics.
Methodology: theoretical-empirical work of a qualitative nature using data collection methods: semi-structured questionnaire of own design, STAI questionnaire.
Number of participants 7, age 18 and more (according to registration for the course), the participation of people with spinal cord lesions who have already completed this course in previous years and also the participation of those who have not yet participated in the river rafting course and their experience will be compared and expectations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK