Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje k lidské sexualitě a její vliv na zdraví člověka
Název práce v češtině: Postoje k lidské sexualitě a její vliv na zdraví člověka
Název v anglickém jazyce: Attitude towards human sexuality and its impact on health
Klíčová slova: sexualita – sexuální chování – sexuálně přenosné choroby – sexuální výchova – sexuální informovanost – pozitivní a negativní vlivy sexu – sexuální dysfunkce – psychosexuální vývoj – partnerské vztahy – sexuální motivace – antikoncepce – sex
Klíčová slova anglicky: : sexuality - sexual behavior - sexually transmitted diseases – sex education - sexual awareness - positive and negative effects of sex - sexual dysfunction - psychosexual development - partnerships - sexual motivation - contraception - sex
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.09.2019
Datum zadání: 11.09.2019
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Oponenti: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem předložené bakalářské práce je zmapování sexuálního chování a postojů k sexualitě u dospívajících a mladších dospělých ve věku 15–30 let. Snažíme se zjistit, zda sexualita ovlivňuje fyzické tak psychické a zdraví.
Teoretická část se zabývá lidskou sexualitou i z psychologického pohledu a vývoje. Uvedeme základní pojmy, sexuální strategie, psychosexuální vývoj, sexuální motivace, nahlédneme na problematiku partnerských vztahů a sexuální výchovy. Uvedeme pozitivní
a negativní účinky sexu na zdraví.
V empirické části předkládáme výzkum, v němž prozkoumáváme sexuální chování a postoje. Zjišťujeme, jaké mají lidé pocity a sex prožívají. Ověřujeme i teoretické znalosti úzce související se sexualitou a plánovaným rodičovstvím.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the presented bachelor thesis is mapping of sexual behaviour and different attitudes to sexuality of teenagers and people from 15 to 30 years of age. The theoretical part deals with human sexuality considering a psychological point of view and its development.
We try to proof how sexuality affects physical and mental human health.
We introduce the basic concepts like sexual strategy, psychosexual development, sexual motivation and look at the issue of relationships as well as sexual education.
There are mentioned positive and negative effects of sex on human health in this research too.
In the empirical part, it’s presented research in which were examined human sexual behaviours and sexual attitudes as well as feelings and sex experiencing. We also verify theoretical knowledge closely related to sexuality and planned parenthood.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK