Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání vybraných ukazatelů herního výkonu u družstev nejvyšší basketbalové soutěže mužů v ČR v období sezón 2000/01 – 2019/20
Název práce v češtině: Srovnání vybraných ukazatelů herního výkonu u družstev nejvyšší basketbalové soutěže mužů v ČR v období sezón 2000/01 – 2019/20
Název v anglickém jazyce: Comparison of the selected indicators of team game performance in the highest men's basketball competition in the Czech Republic in the period 2000/01 to 2019/2020
Klíčová slova: Basketbal, týmový herní výkon, kvantitativní analýza, sekundární analýza, porovnání, vyrovnanost, výsledky
Klíčová slova anglicky: Basketball, team game performance, quantitative analysis, secondary analysis, comparison, evenness, result
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.09.2019
Datum zadání: 09.09.2019
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 15:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Oponenti: PhDr. Kateřina Jurková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod - stručné seznámení se záměrem práce
Teoretická východiska
Metodická část - cíl práce, metody, sledované soubory
Výsledková část
Diskuse a závěr

Záměrem práce je komparace vytipovaných ukazatelů herního výkonu u družstev české nejvyšší basketbalové soutěže mužů, a to v historickém přehledu těchto ukazatelů podle umístění po základní části soutěže. Předpokládá se aplikace metody sekundární analýzy.
Seznam odborné literatury
Dle doporučení vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
Cíle práce: Cílem naší diplomové práce je porovnat, na základě získaných dat z oficiálních statistik, kvantitativní rozdíly ve vybraných ukazatelích herního výkonu u družstev umístěných na druhých, šestých a desátých místech v nejvyšší basketbalové soutěži mužů v ČR za období 20 let po základní části (od ročníku 2000/01 do ročníku 2019/2020).
Metoda práce: Sekundární analýza – materiály byly získané z internetových stránek České federace basketbalu.
Předpoklady:
1/ Zjistit rozdíly ve výkonech mezi jednotlivými sezónami v každém ukazateli u stejně umístěných týmů za období dvaceti let;
2/ Zjistit rozdíly ve vyrovnanosti výkonů v každém ukazateli mezi týmy, které se umístily na druhých, šestých a desátých místech;
3/ Shrnout a porovnat průměrné hodnoty v každém ukazateli za období dvaceti let u družstev na druhých, šestých a desátých místech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives of the Thesis: The aim of the thesis is to compare, based on data acquired from official statistics the quantitative differences in the selected indicators of game performance for teams placed on second, sixth and tenth places in the highest men's basketball competition in the Czech Republic for 20 years after the regular season (from the year 2000/01 to the year 2019/2020).
Method of the work: Secondary analysis materials were acquired from the website of the Czech Basketball Federation.
Results of the Work: Have to show
1/differences in the performance between seasons in each indicator of the same placed teams for a period of 20 years;
2/differences in the evenness of the performance in each indicator between the teams that placed second, sixth and tenth;
3/ the summary of the average values in each indicator for a period of 20 years for the second, sixth and tenth, which we then compare.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK