Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tlumočení policejních výslechů v České republice
Název práce v češtině: Tlumočení policejních výslechů v České republice
Název v anglickém jazyce: Interpreting of police interrogation in the Czech Republic
Klíčová slova: soudní tlumočení|tlumočení pro policii|tlumočníková role|tlumočníkova nestrannost|tlumočníkova profesionalita|etický kodex
Klíčová slova anglicky: court interpreting|police interpreting|the role of the interpreter|interpreter impartiality|interpreter professionalism|code of ethics
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2019
Datum zadání: 08.09.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.09.2019
Datum a čas obhajoby: 01.02.2021 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem diplomové práce (DP) bude porovnat teorie týkající se tlumočení pro policii s reálnými tlumočnickými situacemi a určit, v jaké šíři se tyto dvě roviny překrývají. Cílem bude ověřit předpoklad, že v praxi dochází vlivem řady faktorů k zásadním odchylkám od teorie.
V teoretické části DP diplomantka popíše současný stav tlumočení pro policii a bude identifikovat nejdůležitější proměnné, které mají na tlumočení v tomto oboru zásadní vliv. Za tímto účelem si vytvoří tři kategorie: obecné podmínky definující tlumočnickou profesi, přístup k tlumočníkům ze strany policie a přístup k tlumočení ze strany tlumočníků samotných.
V empirické části DP bude výzkum rozdělen do tří nosných kapitol, přičemž každé kapitole bude přidělena odpovídající metoda výzkumu.
V první kapitole se diplomantka zaměří na tlumočnickou situaci jako takovou a na rozpory mezi teorií a praxí. Vědeckou metodou pro první část výzkumu bude pozorování.
Druhá kapitola se bude týkat policejních úředníků a jejich vnímání tlumočníka, k čemuž bude využito dotazníkové šetření.
Ve třetí kapitole se opět pomocí dotazníků a polo-strukturovaných rozhovorů diplomantka zaměří na tlumočníka samotného. Soudním tlumočníkem může být podle Zákona o znalcích a tlumočnících i osoba, která nevystudovala magisterský program tlumočnictví a překladatelství, proto bude vhodné se soustředit právě na tlumočníky, jejichž dovednosti a profesní návyky jsou založeny pouze na zkušenostech z praxe.
Výzkum bude nutně omezený jak počtem respondentů, tak jeho regionálním zaměřením. I přes to, že data budou sbírána i v jiných částech České republiky, těžiště výzkumu bude v hlavním městě, kde jsou policisté i tlumočníci podstatně více seznámeni s výkonem funkce tlumočníka a mnohem častěji jejich služeb využívají.
Jedním z konkrétních výstupů DP budou i praktická doporučení pro zajištění efektivní a kvalitní spolupráce tlumočníků a policistů v terénu v kontextu konkrétních situací, jež budou předmětem této DP.
Seznam odborné literatury
Základní literatura:
· Berk-Selingson, Susan. 1990. The Bilingual Courtroom: Court Interpreters in the Judicial Process. Chicago: University of Chicago Press.
· Čeňková, Ivana a kol. 2001. Teorie a didaktika tlumočení I. Praha FF UK: Desktop Publishing.
· Doušová, Lucie. 2012. Současný stav soudního tlumočení v České republice. [Diplomová práce]. Praha: FF UK, ÚTRL.
· Gorgolová, Eva et al. 2007. Soudní tlumočení v teorii a praxi. Praha: Komora soudních tlumočníků ČR.
· Hale, Sandra Beatriz. 2004. The discourse of court interpreting: discourse practices of the law, the witness, and the interpreter. Philadelphia: John Benjamins Pub. Co.
· Horváth, Ildikó. 2012. Interpreter behaviour: a psychological approach. Budapest: Hang Nyelviskola.
· Kurz, Ingrid. 2008. Conference Interpretation: Expectations of Different User Groups. The Interpreters’ Newsletter 5, 13–21.
· Mikkelson, Holly. 2000. Introduction to Court Interpreting. Manchester: St Jerome.
· Pochhacker, Franz. 2004. Introducing Interpreting Studies. London: Routlege.
· Reichel, Jiří. 2009. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada Publishing.
Sojáková, Jana. 2012. Postavení soudního tlumočníka v České republice (teoreticko-empirická studie). [Diplomová práce]. Praha: FF UK, ÚTRL.
· Švábová, Kateřina. 2013. Soudní tlumočení jako komunikační proces. [Diplomová práce]. Praha: FF UK, ÚTRL.
Další relevantní literatura bude zadávána průběžně během přípravy a psaní diplomové práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK