Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bossing v mateřských školách
Název práce v češtině: Bossing v mateřských školách
Název v anglickém jazyce: Bossing in the kindergardens
Klíčová slova: mobbing, bossing, spokojenost na pracovišti, management, šikana na pracovišti
Klíčová slova anglicky: mobbing, bossing, workplace satisfaction, management, bullying in the workplace
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.09.2019
Datum zadání: 05.09.2019
Datum a čas obhajoby: 18.05.2021 00:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: doc. PhDr. David Krámský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana
„O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
VEBER, Jaromír. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2007dotisk. ISBN 978-80-7261-029-7.
Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu (2., rozš. české vyd). Brno: Paido.
Armstrong, M., & Taylor, S. (2015). Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy : 13. vydání. Praha: Grada Publishing.
Bělohlávek, F. (2016). Jak vybrat správného člověka na správné místo: úspěšný personální výběr. Praha: Grada.
Bednář, V. (2016). Jak vyjít se svým šéfem. Praha: Grada.
McConnon, S., & McConnon, M. (2009). Jak řešit konflikty na pracovišti. Praha: Grada.
Syslová, Z. (2013). Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se bude zabývat tématem bossingu a mobbingu ve školských zařízeních. Teoretická část vysvětlí pojmy jako jsou bossing a mobbing, jejich průběh a možnou prevenci. V neposlední řadě je v teoretické části zmíněna i spokojenost na pracovišti. Praktická část bude obsahovat případovou studii, dotazníkové kvantitativní šetření spokojenosti na pracovišti, konkrétně mateřských škol a dva rozhovory s šikanovanými učitelkami.
Cíl práce: Bakalářská práce má zjistit, zda výskyt negativních jevů na pracovišti souvisí se subjektivní spokojeností učitelek v konkrétních mateřských školách. Dílčím cílem je zjistit, zda a jaké povědomí mají učitelky vybraných mateřských škol o bossingu a mobbingu a případně, jaké konkrétní prvky se na pracovišti vyskytují.
Metody výzkumu: dotazník pracovní spokojenosti – kvantitativní, rozhovor – příběh z praxe
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis will deal with the topic of bossing and mobbing in school facilities. The theoretical part explains concepts such as bossing and mobbing, their course and possible prevention. Last but not least, the theoretical part also mentions satisfaction in the workplace. The practical part will include a case study, a questionnaire quantitative survey of satisfaction in the workplace, specifically kindergartens and two interviews with bullied teachers.
Goal of the bachelor thesis: The bachelor's thesis is to determine whether the occurrence of negative phenomena in the workplace is related to the subjective satisfaction of teachers in specific kindergartens. The partial goal is to find out whether and what kind of awareness the teachers of selected kindergartens are aware of bossing and mobbing and, if so, what specific elements occur in the workplace.
Research methods: job satisfaction questionnaire - quantitative, interview - story from practice
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK