Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trénink kognitivních funkcí pro seniory
Název práce v češtině: Trénink kognitivních funkcí pro seniory
Název v anglickém jazyce: Cognitive functions training for seniors
Klíčová slova: Kognitivní trénink, kognitivní funkce, lektor, motivace, senior, stáří.
Klíčová slova anglicky: Cognitive training, cognitive functions, lektor, motivation, senior, old age.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2019
Datum zadání: 03.09.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.09.2019
Datum a čas obhajoby: 26.01.2021 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2021
Oponenti: PhDr. Jana Procházková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářskou práci vypracuji sama za použití odborné literatury. Ve své práci se zaměřím na tréninky kognitivních funkcí pro seniory. Budu se zabývat především přínosem tréninků z pohledu seniorů, jejich motivací k účasti a také tím, jak samotný průběh tréninku vnímají. V empirické části bude použita strategie kvalitativního výzkumu. Určenou technikou pro sběr dat je polostrukturovaný rozhovor. Práce může posloužit k případným změnám ve vedení kognitivního tréninku v daném sociálním zařízení.
Seznam odborné literatury
HAŠKOVCOVÁ, Helena, 2010. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: Havlíček Brain Team. ISBN 978-80-87109-19-9.
HENDL, Jan, 2008. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-485-4.
KALVACH, Zdeněk, 2004. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada. ISBN 80-247-0548-6.
KALVACH, Zdeněk, 2011. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4026-3.
KLEVETOVÁ, Dana, 2017. Motivační prvky při práci se seniory. 2., přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0102-3.
KLUCKÁ, Jana a Pavla VOLFOVÁ, 2016. Kognitivní trénink v praxi. 2., rozšířené vydání. Praha: Grada, Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5580-9.
KOUKOLÍK, František, 2002. Lidský mozek: funkční systémy: norma a poruchy. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-632-2.
KULIŠŤÁK, Petr, 2011. Neuropsychologie. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-891-3.
KRÁLÍČEK, Petr, 2002. Úvod do speciální neurofyziologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0350-0.
KRIVOŠÍKOVÁ, Mária, 2011. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2699-1.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro, 2011. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie: možnosti, které čekají. Praha: Grada, Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3604-4.
LEZAK, Muriel Deutsch, 2012. Neuropsychological assessment. 5th ed. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-539552-5
MALIA, Kit a Anne BRANNAGAN, 2010. Jak provádět trénink kognitivních funkcí: praktická příručka pro každého. 1vyd. Praha: Cerebrum-Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin. ISBN 978-80-904357-3-5.
ONDRUŠOVÁ, Jiřina, 2011. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1997-2.
PETŘKOVÁ, Anna a Rozália ČORNANIČOVÁ, 2004. Gerontagogika: úvod do teorie a praxe edukace seniorů: studijní texty pro distanční studium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 80-244-0879-1.
PREISS, Marek a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, 2006. Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 80-247-0843-4.
PREISS, Marek a Jaro KŘIVOHLAVÝ, 2009. Trénování paměti a poznávacích schopností. Praha: Grada. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-2738-7.
RHEINWALDOVÁ, Eva, 1999. Novodobá péče o seniory. Praha: Psyché (Grada). ISBN 80-7169-828-8.
STUART-HAMILTON, Ian, 1999. Psychologie stárnutí. Praha: Portál. ISBN 80-7178-274-2.
SUCHÁ, Jitka, 2015. Trénink paměti pro každý věk. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0847-1.
SUCHÁ, Jitka a Eva JAROLÍMOVÁ, 2017. Trénink paměti pro seniory: prevence Alzheimerovy choroby a dalších závažných onemocnění. Brno: Edika. ISBN 978-80-266-0570-6.
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ, 2014. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0644-6.
ŠVINGALOVÁ, Dana, 1998. Základy psychologie. Vyd. 2. opr. Liberec: Technická univerzita, Studijní texty pro distanční studium. ISBN 80-7083-317-3.
ŠPATENKOVÁ, Naděžda a Lucie SMÉKALOVÁ, 2015. Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada, Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5446-8.
VÁGNEROVÁ, Marie, 2007. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1318-5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK