Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Model integrovanej výuky a jeho potenciál pre rozvoj vzdelávania
Název práce v jazyce práce (slovenština): Model integrovanej výuky a jeho potenciál pre rozvoj vzdelávania
Název práce v češtině: Model integrované výuky a jeho potenciál pro rozvoj vzdělávání
Název v anglickém jazyce: The model of integrated teaching and its potential for the development of education
Klíčová slova: integrovaná tematická výuka|integrované kurikulum|zdělávací oblast člověk a společnost
Klíčová slova anglicky: integrated curriculum|integrated thematic instruction|learning area|history|civic education
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.08.2019
Datum zadání: 29.08.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.07.2021
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:25.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Témou diplomovej práce je model integrovaného vyučovania a jeho potenciál pre rozvoj vzdelávania. Ak sa v súčasnosti na českých školách využíva model integrovaného vyučovania, deje sa tak primárne na prvom, prípadne na druhom stupni základnej školy. Vo svojej práci by som rada ukázala, že sa tento prístup k vzdelávaniu dá využiť, a má prínos aj na stredných školách (gymnáziách). Práca bude primárne zameraná na potenciál využitia integrovaného tematického vyučovania vo vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť.
Integrované vyučovanie chápem v zmysle spojenia (syntézy) učiva jednotlivých učebných predmetov alebo kognitívne blízkych vzdelávacích oblastí do jedného celku s dôrazom na komplexnosť a globálnosť poznávania, kde sa uplatňuje množstvo medzi predmetových vzťahov. Cieľom práce je poskytnúť reflexiu metodológie a teoretických postupov nevyhnutných k praktickej aplikácii kurikula založeného na princípoch integrovaného vyučovania. Následne by som chcela ponúknuť akýsi „návod“ na ich aplikáciu v praxi. Na príkladoch zo zahraničia chcem poukázať na prax v zavádzaní tohoto spôsobu vyučovania.
Seznam odborné literatury
PODROUŽEK, Ladislav. Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2002. Moderní pedagogika v teorii a praxi
KOVALIKOVÁ, Susan a Karen OLSENOVÁ. Integrovaná tematická výuka: Model. Výzkum mozku. Výukové postupy. Příprava kurikula. 2. opravené vyd. Kroměříž: Spirála, 1995. Vzdělávání pro 21. století. ISBN 80-901873-1-5.
KOVALIK, Susan, Integrovaná tematická výuka : model / Susan Kovaliková ve spolupráci s Karen Olsenovou ; [z angličtiny přeložila Jana Nováčková], Kroměříž : Spirála, 1995.
ŠIMÍČKOVÁ, Helena, Integrovaná témata ve vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět“, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008.
RAKOUŠOVÁ, Alena, Integrace obsahu vyučování : [integrované slovní úlohy napříč předměty], Praha : Grada, 2008.
PODROUŽEK, Ladislav, Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi, Plzeň, Fraus, 2002.
GRAY, Peter, Svoboda učení: jak nechat děti rozhodovat o svém vzdělávání, Praha : PeopleComm, 2016.
PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998.
OBST, O., KALHOUS, Z. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
POVARČIOVÁ, T., BAGALOVÁ, Ľ. ed. 1998. Postupnosť zavádzania ITV na celoškolskej úrovni. Plánovanie a hodnotenie zavádzania mozgovo-súhlasného vzdelávania. Upravené na základe interného materiálu S. Kovalikovej. Bratislava: Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku.
BAGALOVÁ, Ľ., POVARČIOVÁ, T. ed. 2001. Výchova a vzdelávanie pre 21.storočie. Inováciami kurikula k zmysluplnému učeniu: Zborník z konferencie. Bratislava: Asociácia S. Kovalikovej (s podporou MŠ SR).
ŠIMÍČKOVÁ, Helena, Integrovaná témata ve vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět", Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008.
RODOVÁ, Veronika, Dramatická výchova ve službách dějepisu : vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky , Brno : Masarykova univerzita, 2014.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK