Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Allometrické škálování buněčných morfologií v evoluci a ekologii jednobuněčných řas
Název práce v češtině: Allometrické škálování buněčných morfologií v evoluci a ekologii jednobuněčných řas
Název v anglickém jazyce: Allometric scaling of cellular morphologies in evolution and ecology of unicellular algae
Klíčová slova: allometrie, poměr povrchu a objemu, řasy, škálování, morfologie
Klíčová slova anglicky: allometry, surface area to volume ratio, algae, scaling, morphology
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2019
Datum zadání: 17.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Oponenti: Mgr. Kateřina Woodard
 
 
 
Předběžná náplň práce
Morfologie řady jednobuněčných eukaryot aproximuje morfogeneticky a geometricky nejzákladnější tvary (např. koule, elipsoid). U některých ekologicky významných a druhově bohatých skupin ovšem v evoluci došlo ke zřetelným deviacím od těchto tvarů. Typické jsou například symetricky uspořádané buněčné laloky a zářezy. Analýzy na úrovni různých společenstev fytoplanktonu ukázaly, že ve většině případů jsou tyto morfologické trendy spojeny s tzv. pozitivním alometrickým škálováním, tedy patrnostem souvisejícím se selekčním tlakem, jenž v evoluci druhů vede ke komplikovanějším tvarům buněk s jejich zvětšující se velikostí tak, aby nedocházelo k přílišnému poklesu poměru buněčného povrchu a objemu (S:V). Tento vztah byl u některých druhů (například bentických krásivek) prokázán i na vnitropopulační úrovni.
Práce bude mít za cíl vysvětlit geometrickou povahu alometrického škálování na úrovni objemů a povrchů těl (buněk), dále pak přehledně shrnout publikované studie zabývající se tímto fenoménem ať už na úrovni společenstev, tak i jednotlivých druhů či populací. V závěru bude třeba rozebrat navržené teorie, jež se pokoušejí vysvětlit alometrickou variabilitu jako jeden ze základních konceptů, který nám umožňuje uchopit obrovskou a stále udivující diverzitu tvarů a morfologií jednobuněčných organismů.
Volitelně bude možné zahrnout také kapitolu s vlastní analýzou vybrané modelové skupiny, která umožní lépe ukázat představené teoretické koncepty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK