Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace originálního zvuku a českého dabingu v seriálu Přátelé
Název práce v češtině: Komparace originálního zvuku a českého dabingu v seriálu Přátelé
Název v anglickém jazyce: Comparison of original sound and Czech dubbing in Friends TV series
Klíčová slova: Seriál, Přátelé, dabing, titulky, originální znění, fenomén, vliv
Klíčová slova anglicky: TV Series, Friends, dubbing, subtitles, original sound, phenomena, effect
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Křemen
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.08.2019
Datum zadání: 20.08.2019
Datum a čas obhajoby: 25.06.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2020
Oponenti: Mgr. Veronika Lebedová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
WILD, David. Friends: the official companion, Doubleday, 1995. ISBN 03-854-8329-5.

GVOŽDIAK, Vít. Základy sémiotiky 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Qfwfq. ISBN 978-80-244-4294-5.

ATTARDO, Salvatore. Linguistic theories of humor: The Official Celebration of All Ten Years. New York: Mouton de Gruyter, 1994. ISBN 31-101-4255-4.

BAKER, Mona a Gabriela SALDANHA. Routledge encyclopedia of translation studies: dubbing and subtitling for the European audience. Third edition. New York, NY: Routledge, 2019. Media monograph (Manchester, England), no. 13. ISBN 978-113-8933-330.

LUYKEN, Georg-Michael a Thomas HERBST. Overcoming language barriers in television: dubbing and subtitling for the European audience. Manchester: European Institute for the Media, c1991. Media monograph (Manchester, England), no. 13. ISBN 09-481-9519-3.

KAUTSKÝ, Oldřich. Dabing, ano i ne. Praha: Československý filmový ústav, 1970.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.

ŠTOLL, Martin. Tři podoby televize. Praha: Literární akademia, 2013. ISBN 978-80-86877-67-9.
Předběžná náplň práce
Ve své práci bych chtěla komparativní metodou porovnat rozdíly v originální zvuku v českém dabingu. Testováním hypotéz skrz sběr dat a následným potvrzením či vyvrácením těchto hypotéz bych chtěla vyzkoumat, jak tyto rozdíly ovlivnily výsledný význam a celkový kontext amerického seriálu „Přátelé“.
Cílem je pak diskurzivní analýzou posoudit, zda je dabing správnou volbou pro překlad dialogů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my thesis I would like to use a comparative method to compare the differences in the original sound and Czech dubbing. By testing the hypotheses through data collection and then confirming or refuting these hypotheses, I would like to examine how these differences affected the final meaning and overall context of the American series "Friends".
The aim is to assess by discursive analysis whether dubbing is the right choice for the translation of dialogues.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK