Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivy, obrazy a (auto)stylizace českého dekadentního symbolismu
Název práce v češtině: Motivy, obrazy a (auto)stylizace českého dekadentního symbolismu
Název v anglickém jazyce: Motifs, Images and (self)-Stylizations of Czech Decadent Symbolism
Klíčová slova: dekadence|symbolismus|česká literatura|dekadentní motivy a témata|obraz|(auto)stylizace|symbol|interstatualita
Klíčová slova anglicky: decadence|symbolism|czech literature|decadent motifs and topics|image|(self)-stylization|symbol|interstatuality
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2019
Datum zadání: 31.07.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.08.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměřuje na vyhraněnou formu českého symbolismu přelomu 19. a 20. století, tj. na symbolismus dekadentní. Snaží se podat komplexní přehled motivů a obrazů, na kterých čeští dekadenti zakládali svou poetiku, a zároveň sleduje zásadní postupy a způsoby, jež k tomu používali – jedná se zejména o interstatualitu, s níž souvisí dekadentní snaha o zachycení jedinečnosti okamžiku, a o synestézii. Práce se věnuje také vyhraněnému individualismu dekadentů, který jednak ovlivňuje používané motivy a jednak obecněji zastřešuje celý rozebíraný směr z hlediska autostylizace dekadentních autorů, kteří se často ztotožňují se svými díly a stávají se (i v reálném životě) svými vlastními básnickými subjekty. Vzhledem k úzkému vztahu dekadentní literatury s vizuální stránkou přihlíží práce také k motivům užívaným v soudobé výtvarné tvorbě a věnuje se v tomto kontextu vztahu slova a obrazu.
Seznam odborné literatury
· BRABEC, J., Poezie na předělu doby. Praha: Československá akademie věd, 1964.
· Česká literatura na předělu století (ed. J. Hrabáková a J. Janáčková). Jinočany: H+H, 2001.
· Dějiny české literatury 3 (red. M. Pohorský). Praha: Československá akademie věd, 1961.
· GILMAN, R., Decadence, London: Farrar Straus & Giroux, 1979.
· MED, J., Symbolismus – dekadence, Česká literatura 33, 1985, č. 2, s. 119–126.
· MERHAUT. L., Cesty stylizace. Stylizace, „okraj“ a mystifikace v české literatuře přelomu 19. a 20. století. Praha: ÚČL AV ČR, 1994.
· MUKAŘOVSKÝ, J., K problémům českého symbolismu: Poesie Karla Hlaváčka, in: J. Mukařovský, Kapitoly z české poetiky II. Praha: Svoboda, 1948, s. 209–218.
· PIERROT, J., The Decadent Imagination 1880–1900. Chicago – London: University of Chicago Press, 1981.
· PROCHÁZKA, A., Glosa k dekadenci, Literární listy 15, 1893–94, č. 7. s. 115–116.
· PYNSENT, R. B., Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře. přel. J. Pospíšil. Praha: Karolinum, 2008.
· PYNSENT, R., B., Dekadentní Já, in: R. B. Pynsent, Pátrání po identitě. Jinočany: H+H, 1996, s. 129–177.
· Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach (ed. E. Maliti). Bratislava: Filozofický ústav SAV, 1999
· The Symbolist Movement in the Literature of European Languages (ed. A. Balakian). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982.
· URBAN, O. M., MERHAUT, L., VOJTĚCH, D., V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914. Praha: Arbor vitae, 2006.
· URBAN, O. M., MERHAUT, L. (edd.), Moderní revue 1894–1925. Praha: Torst, 1995.
· WITTLICH, P., Česká secese. Praha: Odeon, 1982.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK