Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pěvecké činnosti v rozvoji fonematického uvědomování
Název práce v češtině: Pěvecké činnosti v rozvoji fonematického uvědomování
Název v anglickém jazyce: Singing activities in the development of phonemic awareness
Klíčová slova: pěvecké činnosti, význam zpěvu, fonematický sluch, vývoj řeči, hudební vývoj
Klíčová slova anglicky: singing activities, importance of singing, phonemic hearing, speech development, musical development
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.07.2019
Datum zadání: 26.07.2019
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Petra Slavíková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se věnuje problematice pěveckých činností a fonematickému uvědomování dětí v předškolním věku. Je rozdělena na dva hlavní úseky – teoretická část a praktická část. Teoretická část se zabývá vývojem fonematického uvědomování, pěveckých schopností a dovedností předškolních dětí a odpovídajícím pěveckým činnostem. Praktickou část tvoří popis terénního pedagogického výzkumu, zaznamenává jeho průběh, vliv činností na rozvoj fonematického sluchu. Ve výzkumu je porovnávána hudební a nehudební složka. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaká bude účinnost vokálních a nehudebních činností, a zda bude rozdíl v úspěšnosti při práci s hudbou, či nikoli.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with the issue of pre-school children singing activities and the phonemic awareness. The work is divided into two main sections - the theoretical part and the practical part. The theoretical part deals with the development of phonemic awareness at pre-school age, singing abilities and skills of pre-school children and corresponding singing activities. The practical part contains a description of pedagogical research, it records its course, the influence of activities on the development of phonemic hearing. The research compares the musical and non-musical components. The aim of the bachelor thesis is to find out the effectiveness of vocal and non-musical activities, and whether there will be a difference in success when working with music or not.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK