Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění sociálního pedagoga: Česko-Ruská komparace
Název práce v češtině: Uplatnění sociálního pedagoga: Česko-Ruská komparace
Název v anglickém jazyce: Social Pedagogy as a profession: Czech-Russian Comparison
Klíčová slova: sociální pedagogika, sociální pedagog, Ruská federace, Česká republika, komparace, vzdělání, pracovní uplatnění
Klíčová slova anglicky: Social pedagogy, social pedagogue, Russian fedaration, Czech republic, comparison, education, professional employment
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.07.2019
Datum zadání: 24.07.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.07.2019
Datum a čas obhajoby: 22.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2022
Oponenti: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uvedená bakalářská práce pojednává o komparaci uplatnění sociálního pedagoga v Ruské federaci a v České republice. Při psaní práce byla použita srovnávací metoda, analýza zdrojů a jejich interpretace. Praktická část je zaměřena na rozhovory se sociálními pedagogy z obou zemí. Pojednává o vzdělávání, pracovních zkušenostech a celkovém vnímání povolání sociálního pedagoga ve společnosti. Cílem je zjistit možnosti budoucího profesního uplatnění absolventů oboru sociální pedagogiky.
Seznam odborné literatury
АЛЬЖЕВ, Д. В. Социальная педагогика. Эксмо, 2008. ISBN 978-5-699-26986-0.
BAKOŠOVÁ, Z. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Bratislava: public promotion, 2008. ISBN 978-80-969944-0-3.
БЕЛЯЕВА, М. А., Галагузова, Ю. Н. Социальная педагогика. Учебник. Инфра-М, 2016. ISBN 978-5-16-011362-3.
BENDL, S. Základy sociální pedagogiky. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-881-3.
ГАЛАГУЗОВА, М. А., Лушников А. М., Дорохова Т. С. История социальной педагогики. Владос, 2001. ISBN 5-691-00313-5.
ГАЛАГУЗОВА, Ю. Н., Штинова, Г. Н. Социальная педагогика. Курс лекций. Владос, 2001. ISBN 5-691-00372-0.
JŮVA, V. Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido, 1997. ISBN 80-85931-39-7.
JŮZL, M. Základy pedagogiky. Brno: Institut mezioborových studií, 2010. ISBN 978-80-87182-02-4.
KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. ISBN 80-7067-669-8.
KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0643-9.
KRAUS, B., POLÁČKOVÁ V. a kol. Člověk-prostředí-výchova: k otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-004-2.
LACA, S. Sociální pedagogika. Brno: Institut mezioborových studií, 2011. Sociopedie. ISBN 978-80-87182-19-2.
МУДРИК, А. В. Социальная педагогика. Academia, 2001. ISBN 5-7695-0315-7.
PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha: Grada, 2012. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3470-5.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-047-x.
PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-399-4.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-029-4.
PŘADKA, M., KNOTOVÁ, D., FALTÝSKOVÁ, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. ISBN 80-210-3469-6.
VAŠUTOVÁ, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-082-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK