Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vizuální rámcování rwandské genocidy v roce 1994
Název práce v češtině: Vizuální rámcování rwandské genocidy v roce 1994
Název v anglickém jazyce: Visual framing of rwandan genocide in 1994
Klíčová slova: rwandská genocida, vizuální rámcování, válečná fotografie, framingová analýza
Klíčová slova anglicky: the Rwandan genocide, visual framing, war photography, framing analysis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Mgr. František Géla
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2019
Datum zadání: 18.07.2019
Datum a čas obhajoby: 22.06.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2021
Oponenti: doc. Robert Silverio, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Použitá literatura:

AIELLO Giorgia a PARRY Katy. Visual Comunication, Understanding Images in Media Culture. London: SAGE Publications Ltd, 2020. ISBN 978-1-4129-6223-0.

BELL, Andrew. Etnické čistky: Bosna, Kypr, Karabach, Kosovo, Palestina, bývalý Sovětský svaz, Rwanda a Burundi, Srí Lanka, Transylvánie, Ulster. Praha: Práh, 2003. ISBN 80-7252-070-9.

BET-EL, Ilana. Unimagined communities: The power of memory and the conflict in the former Yugoslavia. In J. Müller (Ed.), Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past (pp. 206-222). Cambridge: Cambridge University Press, 2002. DOI:10.1017/CBO9780511491580.010.

ČÁBELOVÁ Lenka in REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Images in spite of all: four photographs from Auschwitz. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. ISBN 978-0-226- 14816-8.

ENTMAN, Robert M. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of communication, 1993, 43.4: 51-58.

FAHMY, Shahira. Photojournalists' and Photo Editors' Attitudes and Perceptions: The Visual Coverage of 9/11 and the Afghan War. Visual Communication Quarterly. 2005, 12(3-4), 146-163 DOI: 10.1080/15551393.2005.9687454. ISSN 1555-1393. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15551393.2005.9687454.

GAMSON A. William a Andre MODIGLIANI in SCHEUFELE A. Dietram. Framing as a Theory of Media Effects. Journal of Comminication, 1999. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x.

GILES, David, Nigel HOLT a Rob LEWIS. Psychologie médií. Praha: Grada, 2012. z pohledu psychologie. ISBN 978-80-247-3921-2.
GITLIN, Todd. The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left.Berkeley, CA: University of California, 2003. ISBN 0-520-23932-6.

GOFFMAN, Ervin. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Harvard University Press, 1974.

HAPEREN, Maria van, Wichert ten HAVE, Ben KIERNAN, Martin MENNECKE, Uğur Ümit ÜNGÖR, Ton ZWAAN a Aleš ZIEGLER, ŠMOK, Martin a Monika HORSÁKOVÁ, ed. Holokaust a jiné genocidy. Přeložil Petruška ŠUSTROVÁ. Polanka nad Odrou: Občanské sdružení PANT, 2015. Moderní dějiny (Občanské sdružení Pant). ISBN 978-80-905942-7-2.

ILIBAGIZA, Immaculée a Steve ERWIN. Přežila jsem: otevřená výpověď o zradě, nenávisti a odpuštění. Vydání druhé. Přeložil Marie SOMMEROVÁ. Praha: Ikar, 2015. ISBN 978-80-249-2896-8.

IYENGAR, Shanto. Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. Chicago: The University od Chicago, 1991. ISBN: 0-226-388-54-9.

KUYPERS, Jim A. a Paul D'ANGELO, ed. Doing news framing analysis: empirical and theoretical perspectives. New York: Routledge, 2010. LEA's communication series. ISBN 978-0-415-99236-7.

LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu?: manipulace fotografií v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1647-6.

LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky II, Úvod do teorie žurnalistické fotografie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 197 s. Učební texty vysokých škol / Universita Karlova v Praze, Fakulta žurnalistiky.

LI, Darryl. Echoes of violence: considerations on radio and genocide in Rwanda. Journal of Genocide Research, 2004. DOI: 10.1080/1462352042000194683. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1462352042000194683?scroll=top&needAccess=true
MESSARIS Paul a Linus ABRAHAM. The role of Images in Framing News Stories. 2001 In REESE, S., GANDY, O., GRANT, A. (eds.): Framing Public Life. Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publisher, 2004.

MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012. Vizuální studia. ISBN 978-80-200-1984-4.

MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-591-2.

NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Ti druzí sportovci: mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2038-1.

OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7.

PAN Zhongdang a Gerald M. KOSICKI. Framing as a Strategic Action in Public Deliberation. In REESE, S., GANDY, O., GRANT, A. (eds.): Framing Public Life. Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publisher, 2004.

PARRY, Kate. Images of liberation? Visual framing, humanitarianism and British press
photography during the 2003. Iraq invasion. Media, Culture, 2011, vol. 33, issue 81185-1201.
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0163443711418274.

REESE, S., GANDY O., GRANT, A. (eds.): Framing Public Life. Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publisher, 2004.

RODRIGUEZ Lulu a Daniela DIMITROVA. The Levels of Visual Framing. Journal of Visual Literacy. 2011, 30:1, 48-65, DOI: 10.1080/23796529.2011.11674684. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/267416933_The_levels_of_visual_framing

TANKARD JR, James W. The empirical approach to the study of media framing. In: Framing public life. Routledge, 2003.

TERNON, Yves. Genocidy XX. století: zločinný stát. 1. vyd. Praha: 1997. ISBN 80- 85821-45-1.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-736-7096-8.

TRIVUNDŽA, Ilija Tomanić. Press photography and visual framing of news. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, Založba FDV, 2015. ISBN 978-961-235-772-6.

SONTAG, Susan a Pavel VANČÁT. O fotografii. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-471-9.

SONTAG, Susan. S bolestí druhých před očima. Praha: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-092-7.

SCHEUFELE, Dietram, TEWKSBURY, David. Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. Journal of Communication, roč. 57, č. 1, s. 9-20. 2007.

SEMETKO, Holli A. a Patti M. VALKENBURG. Framing European politics: a Content Analysis of Press and Television News. Journal of Communication, Volume 50, Issue 2, June 2000, Pages 93–109. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2000.tb02843.x

ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002, 311 stran, ISBN 80-246-0305-5.
VERWIMP, Philip. Machetes and Firearms: The Organization of Massacres in Rwanda. Journal of Peace Research, 2006. Sage Publications (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi) DOI 10.1177/0022343306059576.
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0022343306059576

VREESE, Claes de. News Framing: Theory and Typology. Information Design Journal, 2005. John Benjamins Publishing Company. DOI: 10.1075/idjdd.13.1.06vre. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/250888488_News_Framing_Theory_and_Typology

ZÁHOŘÍK, Jan. Dějiny Rwandy a Burundi. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-175-0.

ZELIZER, Barbie. About to die: how news images move the public. New York: Oxford
University Press, 2010. ISBN 978-0-19-975213-3.

Ostatní použité zdroje:
AP Photos: 25 years ago, images exposed Rwanda’s genocide. The Associated Press [online]. 2019 [cit. 2021-4-30].
Dostupné z: https://apnews.com/article/6b874574970b4670b362d7fbb2b07b39

BECK, Aletta. “Pojem holocaust“ [online]. Institut Terezínské iniciativy, 2020. Dostupné z: https://www.holocaust.cz/dejiny/holocaust/pojem-holocaust/

BENTSON, Clark. Rwanda genocide remembered 25 years later: More than 800,000 people were murdered when violence erupted. ABC NEWS [online]. Dostupné z: https://abcnews.go.com/US/rwanda-genocide-remembered-25-years/story?id=62140174

CHEN, Pamela. Revisiting the Rwandan Genocide: Origin Stories From The Associated Press. National Geographic [online].
Dostupné z: https://www.nationalgeographic.com/photography/article/revisiting-rwandan-genocide

ESTRIN, James. Witness to History, Searching for Dignity [online]. 2014. Dostupné z: https://lens.blogs.nytimes.com/2014/04/17/witness-to-history-searching-for-dignity/

FRÍDOVÁ, Martina. Konstrukce a svědectví: dvojí přístup k fotografii v díle Didi-Hubermana. Praha, 2019. s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra Elektronické kultury a sémiotiky. Vedoucí diplomové práce Mgr. Martin Charvát, Ph.D.

KUČERA, Michal. Občanská válka a genocida ve Rwandě. Brno, 2008. Dostupné z: https://theses.cz/id/116q4o/. Bakalárska práca. Masarykova univerzita, Faculty of Social Studies. Vedoucí práce Mgr. Vladimír Vaďura, Ph.D.

LAURENT, Oliver. World Press Photo Controversy: Objectivity, Manipulation and the
Search for Truth. 2013. https://www.bjp-online.com/2013/05/world-press-photo-controversy-objectivity-manipulation-and-the-search-for-truth/

MACKŮ, Anna. Percepce válečné fotografie 21. století a její etické aspekty. Praha, 2018. 77 s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra žurnalistiky. vedoucí bakalářské práce doc. Mgr. et MgA. Filip Láb, Ph.D.

MARINOVICH, Greg. EASTERN ZAIRE, 1994 [online]. Dostupné z: https://gregmarinovich.photoshelter.com/gallery/Eastern-Zaire 1994/G0000qzS8CP5ccyw/C0000vAhm.O0P9zc

MUREKATETE, Jacqueline. RWANDA 1994. The Combat Genocide Association [online]. Dostupné z: http://combatgenocide.org/?page_id=34

NACHTWEY, James. When the World Turned Its Back: James Nachtwey's Reflections on the Rwandan Genocide. TIME, 2011. [online]. Dostupné z: https://time.com/3449593/when-the-world-turned-its-back-james-nachtweys-reflections-on-the-rwandan-genocide/

Nesignováno. Během 100 dnů vraždění zmizela pětina rwandské populace. Česká televize [online]. [cit. 2021-4-30]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1040067-behem-100-dnu-vrazdeni-zmizela-petina-rwandske-populac

Nesignováno. Genocida Romů a Sintů. Institut terezínské iniciativy [online]. 2020 [cit. 2021-4-30]. Dostupné z: https://www.holocaust.cz/dejiny/pronasledovani-a-genocida-romu/

Nesignováno. International Criminal Tribunal for Rwanda: Catholic Priest Athanase Seromba Sentenced to Fifteen Years [online]. 2006 [cit. 2021-4-30]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20140814074058/http://www.unictr.org/tabid/155/Default.aspx?ID=91
Nesignováno. Rwanda genocide: 100 days of slaughter. BBC [online]. 2019. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-africa-26875506

Nesignováno. Rwanda Revisualized: a VISUAL GENOCIDE [online]. Dostupné z: http://genocide.leadr.msu.edu/rwanda-revisualized/

Odkaz genocidy ve Rwandě [YouTube video]. Rachel KIDDELL-MONROE. Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF). 2014.

Outreach Programme on the 1994 Genocide Against the Tutsi in Rwanda and the United Nations. [online]. United Nations.
Dostupné z: https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/historical-background.shtml#prior-to-colonial-era

PAVELKA Jan a Kutilová MARKÉTA. PROČ ZABILI SVÉ SOUSEDY: GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / KRIZOVÉ OBLASTI MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / MÉDIA. JSNS.CZ [online]. Dostupné z: https://www.jsns.cz/download-lecture-material/27512?activityId=17662&lectureId=15617

PERESS, Gilles. The Silence: 25 Years Since the Rwandan Genocide. Magnum Photos, 2019. Dostupné z: https://www.magnumphotos.com/newsroom/conflict/gilles-peress-silence-25-years-since-rwandan-genocide/
Proč zabili své sousedy [Why Did They Kill Their Neighbours] [dokumentární film]. Režie Kumiko IGARASHI. Japonsko/Rwanda, 1998.

REINIGER, Franziska. Inside the Epicenter of the Horror – Photographs of the Sonderkommando. Dostupné z: https://www.yadvashem.org/articles/general/epicenter-horror-photographs-sonderkommando.html

The Rwandan Stories [online]. [cit. 2021-5-1].
Dostupné z: http://www.rwandanstories.org/genocide/how_did_it_start.html

STODDART, Tom. Rwandan Exodus. Tom Stoddart Photography [online]. Dostupné z: http://www.tomstoddart.com/gallery/rwandan-exodus

TAYLOR, Líba. Fotograf Antonín Kratochvíl: Dneska jsou všichni umělci, ale všichni fotí sračky [online]. 2017. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme/79145/fotograf-antonin-kratochvil-dneska-jsou-vsichni-umelci-ale-vsichni-foti-sracky.html

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia: Právní normy. OSN [online]. 1948. Dostupné z: https://www.citacepro.com/dok/XC4GnvyX61s7ny6U
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zmapovat a zhodnotit fotografický materiál, který reflektuje genocidu ve Rwandě a její následky a popsat způsob referování o genocidě v kontextu vizuálního rámcování. Práce se bude snažit obrazový zkoumaný materiál vyložit s ohledem na kulturní, politické, historické či společenské tradice a okolnosti rwandského konfliktu. Zohlední také etickou problematiku zobrazování obětí v tomto konfliktu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main issue of the thesis is to map and evaluate photographic material that depicts the Rwandan genocide and its consequences. It uses visual framing methods. The work will try to interpret the visual research material with regard to cultural, political, historical or social traditions and the circumstances of the Rwandan conflict. It will also take into account the ethical issue of portraying victims in this conflict.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK