Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediace jako alternativní způsob řešení sporů
Název práce v češtině: Mediace jako alternativní způsob řešení sporů
Název v anglickém jazyce: Mediation as an alternative dispute resolution
Klíčová slova: Mediace, Mediátor, Alternativní způsob řešení sporů, Právní řád, Konflikty, Motivace
Klíčová slova anglicky: Mediation, Mediator, Alternative Dispute Resolution, Legal Order, Conflicts, Motivation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.07.2019
Datum zadání: 17.07.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.07.2019
Datum a čas obhajoby: 05.11.2020 13:30
Místo konání obhajoby: m. 229
Datum odevzdání elektronické podoby:29.09.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:29.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 05.11.2020
Oponenti: JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Má rigorózní práce na téma "Mediace jako alternativní způsob řešení sporů“ reflektuje účinnou právní úpravu mediace v právním řádu České republiky a tuto dále podrobuje analýze a následné kritice. Je možné konstatovat, že institut mediace a jeho využití v praxi existuje ve společnosti již od nepaměti, avšak dlužno podotknout, že do povědomí moderní společnosti se tento institut dostává až v souvislosti s legislativní úpravou mediace v MedZák, který implementoval směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES, o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. V návaznosti na tuto skutečnost dochází k podpoře této alternativy a k cílenému využití služeb mediace. S ohledem na výše uvedené je účelem rigorózní práce podrobné zhodnocení, zda je současná právní úprava mediace v českém právním řádu efektivní či nikoli a zároveň na základě provedeného zkoumání práce navrhuje odstranění aplikačních a interpretačních problémů, které právní úprava obsahuje.
Práce je členěna do kapitol logicky na sebe navazujících, přičemž každá z nich se zabývá dílčí premisou a rozličnými dílčími otázkami, které následně v souhrnu stanoví závěrečnou kritiku a odpověď na výše uvedenou hypotézu. Na tomto místě je třeba uvést, že se práce zabývá také samotným pojmem mediace, když se jedná o institut, který nabízí alternativu k soudnímu a jinému řízení ve vztahu k vyřešení sporu mezi účastníky za pomocí třetí nestranné osoby, dále historií mediace v kontextu zahraniční právní úpravy, osobou mediátora, na kterého jsou kladeny specifické požadavky, ale především samotným procesem mediace dle MedZák, který práce podrobuje podrobné analýze. Pro širší uchopení tohoto institutu rigorózní práce dále zařazuje i komparaci se zahraniční právní úpravou s důrazem na francouzský právní řád. V neposlední řadě je nedílnou součástí práce kapitola, která obsahuje návrhy de lege ferenda. V předmětné kapitole práce nabízí závěrečná stanoviska, přičemž reflektuje výzkumnou otázku a s pomocí návrhů legislativních změn odpovídá na stanovenou hypotézu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My Rigorosum Thesis “Mediation as an alternative form of dispute resolution” reflects the legal regulation of mediation in force in the legal order of the Czech Republic, analyses this regulation and subjects it to critical assessment. It is possible to state that mediation and its use has been existing in our society since time immemorial, however it is necessary to point out that modern society got to know mediation better only in connection with its legislative alteration in the Act on Mediation which implemented the Directive of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. Following this circumstance, this alternative becomes supported and mediation services are deliberately used. With regard to the above stated, the purpose of this Rigorosum Thesis is to determine whether the current regulation of mediation in the Czech legal order is efficient or not and at the same time, based on the made analysis, the Thesis proposes how to remove the application as well as interpretation problems contained in the current legal regulation.
The Rigorosum Thesis is coherently divided into chapters which logically follow one another and each of them deals with a partial premises and partial questions providing a basis for the final critical assessment and answer to the abovementioned hypothesis.
At this point, it should be mentioned that the Thesis also deals with the concept of mediation itself, as the mediation provides an alternative to court proceedings and other manners of legal dispute resolution using the assistance of an impartial third person, further the history of mediation in the context of foreign legislation, as well as the role of the person of a mediator, who is subject to specific requirements, but mainly it deals with the process of mediation according to the Czech Mediation Act, which is subjected to a detailed analysis. In order to approach the topic of mediation in a complex manner, the Thesis contains a comparative study of foreign legislation emphasizing particularly the French law. Last but not least, an inseparable part of this Thesis is a chapter containing proposals de lege ferenda. This chapter presents final conclusions while reflecting the research question and answers the given hypothesis with the help of proposals of legislative changes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK