Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Propagace soukromé lokální značky za třetí republiky: případová studie lihovaru Rudolfa Poborského
Název práce v češtině: Propagace soukromé lokální značky za třetí republiky: případová studie lihovaru Rudolfa Poborského
Název v anglickém jazyce: Local Brand Communication during Third Republic – Case Study of Rudolf Poborsky's Distillery
Klíčová slova: Lihovar, třetí republika, značka, podnikání, propagace
Klíčová slova anglicky: Distillery, third republic, brand, entrepreneurship, promotion
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. David Klimeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.07.2019
Datum zadání: 16.07.2019
Datum a čas obhajoby: 25.06.2020 00:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H011, Hollar - místn. č. 011
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2020
Oponenti: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
JUDT, T.: Poválečná Evropa: Její historie od roku 1945: Prostor, 2017. ISBN: 978-80-7260-368-
8.
Jedinečná práce o historii Evropy po 2. světové válce zahrnující i rozbor, proč východní polovina
kontinentu upadla prakticky celá pod sovětskou nadvládu a proč se poválečný vývoj ubíral směrem,
který známe.
VEBER, V.: Osudové únorové dny: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN: 978-80-7106-941-
6.
Reflexe únorových událostí, které rozhodly o osudu demokratického Československa na dlouhých 40
let. Pohled na to, proč nedokázala společnost dostatečně reagovat na změny, které byly komunistickým
hnutím dlouhodobě připravovány.
ČERNÝ, V.: Paměti III 1945 – 1972: Atlantis, 1992. ISBN: 80-7108-036-5
Autobiografické vzpomínky na období po 2. světové válce v rovině politické a kulturní.
HLOUCHOVÁ, K.: Proměny československé reklamy 1918 -1989: Václav Klemm, 2015. ISBN:
978-80-87713-12
Práce se zaměřuje na významné milníky československé historie z pohledu rozvoje reklamy, zásadní
část je věnována první republice, ve které reklama zaznamenala značný rozvoj.
HLAVAČKA, M.: Rodinné podnikání v moderní době. Praha: Historický ústav, 2018. ISBN 978-
80-7286-318-1.
Kolektivní monografie o výzkumu moderního rodinného podnikání až do února 1948.
HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 97880-246-3075-5.
Práce o teorii marketingové komunikace a public relations.
VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Zlaté časy české reklamy. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 807184-715-1
Publikace o české reklamní tvorbě na přelomu 19. a 20. století.
PINCAS, Stéphane a Marc LOISEAU. Dějiny reklamy. Přeložil Pavel BROŽEK. V Praze:
Slovart, 2009. ISBN 978-3-8365-1565-8.
Historie západní reklamy od roku 1630 včetně komentářů, které doplňují historický kontext a význam
jednotlivých kampaní.
HRACHOVÁ, Hana a David BOREK. Rokycany. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. Dějiny
českých, moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-100-2.
Práce o historii města, které se na konci 2. světové války nacházelo na tzv. demarkační linii.
HRACHOVÁ, Hana. Rokycany v pětačtyřicátém. Hostivice: Baron, 2010. ISBN 978-80-86914-87-9.
Kniha se zaměřuje na příběhy z konce 2. světové války podle dobových fotografií.
Předběžná náplň práce
Tématem této práce je rozbor komunikace soukromé lokální značky v období třetí republiky na
případové studii rodinného podniku z rokycanského regionu.
Jaké bylo období, ve kterém se svažovalo k 25. únoru 1948 pro mladé podnikatele, kteří po válce chtěli
budovat vlastní podnik? Přestože živnostníci mnohdy představovali váženou skupinu obyvatel,
pamatovali si chování k Židům v období protektorátu a následně i odsun sudetských Němců z Čech, na
situaci, kdy se komunistická strana připravovala na převzetí moci, nebyl nikdo z nich připraven.
Podnikání se v beztřídní společnosti ocitlo na černé listině, a stalo se majetkem lidu. Komunismus si
vytvořil třídního nepřítele, kterého je třeba odstranit, aby společnost mohla prosperovat.
Přesto si v tomto období i díky komunikaci a přístupu k zákazníkovi dokázali lokální podnikatelé udržet
své postoje a vést podniky v duchu masarykovských zásad.
Cílem práce je zjistit a pojmenovat na základě sebrané archivní dokumentace (etikety, novinové
inzeráty, reklamní letáky) dobový tlak na jednání podnikatelů v tomto složitém období, které se zásadně
lišilo od první republiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor’s thesis is focused on the communication of a small local brand during the third republic using the case study of the family business from Rokycany region. How was the time before the 25th February 1948 for young businessman, who had their first company right after The Second World War. Although the businessmen represented the esteemed group of citizens, they remembered behavior towards Jews during the time of protectorate of Bohemia and Moravia and succesive removal of Sudeten Germans from the Czechia, they weren't prepared for the time when communists took the power over the country. Private sector was on the blacklist in the classless society. Private businessmen were class enemies. The aim was to find out and evaluate a level of pressure on enterpreneurial activity by studying original documentation from this period (labels, newspaper advertisements, leaflets).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK