Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Youtube jako prostor pro moderní výuku anglického jazyka
Název práce v češtině: Youtube jako prostor pro moderní výuku anglického jazyka
Název v anglickém jazyce: Youtube as a space for modern English language learning
Klíčová slova: YouTube, masová média, nová média, média ve vzdělávání, kvantitativní obsahová analýza
Klíčová slova anglicky: YouTube, mass media, new media, media in education, quantitative content analysis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Wolák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.07.2019
Datum zadání: 15.07.2019
Datum a čas obhajoby: 11.09.2023 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2023
Oponenti: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. 391 s. ISBN 80-85947-67-6.
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. 392s, ISBN 978-80-262-0743-6.
KAPOUN, Pavel. Média ve vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2013. 100s., ISBN 978-80-7464-399-6.
KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 807184134X.
MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 378s., ISBN 978-80-246-2961-2.
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 639s, ISBN 978-80-7367-574-5.
PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. 148s, ISBN 978-80-245-1742-1.
PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. 936s. ISBN 978-80-7367-546-2.
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7.
TRAMPOTA, Tomáš. VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 296s, ISBN 978-80-7367-683-4.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je charakterizovat úspěšný youtube videokanál věnující se výuce anglického jazyka z pohledu mediálního prostoru typického pro dané online médium porovnáním aktuálně dle počtů odběratelů nejúspěšnějšího českého kanálu se dvěma zahraničními. Na základě zmíněného porovnání pak určit, jaké specifické prvky daného mediálního prostředí dokáží upoutat pozornost diváka, zakódovat specifickou informaci, aby došlo k jejímu co nejpřesnějšímu rozkódování a také obecně motivovat účastníky těchto novodobých kurzů anglického jazyka k odběru kanálu a dlouhodobé práci ve zdokonalování se v jeho znalosti. Youtube je médium s velmi specifickým kontaktem mezi autorem a příjemci sdělení, který se uplatní i při výuce jazyka. Rád bych prací upozornil právě na tento způsob jeho využití. Dokáži si představit uplatnění výsledků práce v pedagogice jako návod pro pedagogy zvažující založení vlastního kanálu či upozornění na možnosti využití youtube pro vlastní vzdělávání v rámci mediální výchovy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to characterize a successful YouTube video channel dedicated to English language learning from the perspective of the media space typical for the given online medium by comparing the most successful Czech channel with two foreign ones. On the basis of the above-mentioned comparison, we can then determine what specific elements of the given media environment are able to attract the attention of the viewer, encode specific information in order to decode it as accurately as possible, and also generally motivate the participants of these modern English language courses to subscribe to the channel and work on improving their knowledge of it over the long term. YouTube is a medium with a very specific contact between the author and the recipients of the message, which is also applicable to language learning. I would like to draw attention to this way of using it. I can imagine the application of the results of the work in pedagogy as a guide for teachers considering setting up their own channel or highlighting the possibilities of using YouTube for their own learning in media education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK