Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oriana Fallaci a její metody při vedení rozhovoru
Název práce v češtině: Oriana Fallaci a její metody při vedení rozhovoru
Název v anglickém jazyce: Oriana Fallaci and her methods of conducting interviews
Klíčová slova: Oriana Fallaci, Karel Hvížďala, Itálie, rozhovor, interview, komparace
Klíčová slova anglicky: Oriana Fallaci, Karel Hvížďala, Italy, interview, comparison
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.07.2019
Datum zadání: 10.07.2019
Datum a čas obhajoby: 22.06.2020 00:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2020
Oponenti: Mgr. Veronika Macková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1) ARICÓ, Santo L. Oriana Fallaci: The women and the myth. USA: Southern Illinois University Press, 1998. ISBN 0-8093-2153X
2) ARICÓ, Santo, The unmasking of Oriana Fallaci: part II and conclusion to her life story. Pittsburgh, Pennsylvania: RoseDog Books, 2013. 978-1480900059
3) DE STEFANO, Cristina a Marina HARSS. Oriana Fallaci: the journalist, the agitator, the legend. New York: Other Press, 2017. ISBN 9781590517864
4) FALLACI, Oriana. Hněv a hrdost. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. ISBN 978-80-7422-112-5
5) FALLACI, Oriana. Insciallah. Milano: Rizzoli libri S.p.A., 1990. ISBN 88-17-85374-7
6) FALLACI, Oriana. Interview s historií. Boston: Houghton Mifflin, 1977. ISBN: 0395252237
7) FALLACI, Oriana. Interviews with history and conversations with power. New York: Distributed to the U.S. trade by Random House, 2011. ISBN 0847835146.
8) FALLACI, Oriana. Oriana Fallaci zpovídá sama sebe – druhé vydání. Milano: Rizzoli, 2014. ISBN 978-88-17-07768-2.
9) FALLACI, Oriana. Síla rozumu. Praha: Lidové noviny, 2014. ISBN 978-80-7422-301-3
10) GOLASOVSKÁ, Kateřina. Oriana Fallaci a její přístup k východní společnosti a islámu. Praha, 2017. 51s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí bakalářské práce Doc. PhDr. Barbora Osvaldová
11) HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5.
12) HAVEL, Václav. Dálkový výslech: (rozhovor s Karlem Hvížďalou). V Melantrichu 1. vyd. Praha: Melantrich, 1989. ISBN 80-7023-038-X.
13) HAVEL, Václav a Karel HVÍŽĎALA. Prosím stručně: rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty. Ilustroval Joska SKALNÍK. Praha: Gallery, 2006. ISBN 80-86990-00-1
14) HVÍŽĎALA, Karel. České rozhovory ve světě. Praha: Československý spisovatel, 1992. ISBN 80-202-0336-2.
15) HVÍŽĎALA, Karel. Mardata: vzpoury v žurnalistice : dějiny rozhovoru a další texty o médiích 2006-2011. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-851-7
16) KISSINGER, Henry. Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Praha: Prostor, 1996. Obzor (Prostor). ISBN 80-85190-51-6.
17) MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5
18) OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1618-6
19) SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-99
20) SIMPSON, Christoper Blowback: America's Recruitment of Nazis and Its Effects on the Cold War, London: Weidenfeld & Nicolson, 1988
21) OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9
22) SCHWARZENBERG, Karel, HVÍŽĎALA, Karel, ed. Knížecí rozhovory s Karlem Schwarzenbergem, aneb, Historická zkušenost se bohužel nedědí, kdežto předsudky ano. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0162-5.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vysvětlit jaké metody Fallaci využívala při svých rozhovorech, v čem spočívá kontroverze těchto metod a zároveň jejich účinek na respondenty. Klíčem k tomu byla analýza práce italské novinářky Oriany Fallaci a jejího života. Pro srovnání si autor vybral texty Karla Hvížďaly, které srovnal s těmi, jež vedla samotná Fallaci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of the thesis is to explain the methods Fallaci used while conducting her interviews. It describes the controversy of those methods a their effect on her interlocutors. The key to that is a deep analysis of the work of the Italian journalist Oriana Fallaci and also of her life. The author of the thesis chose the work and interviews of a Czech journalist Karel Hvížďala to compare with the interviews done by Fallaci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK