Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj geometrických pojmů u žáků 1. stupně ZŠ
Název práce v češtině: Vývoj geometrických pojmů u žáků 1. stupně ZŠ
Název v anglickém jazyce: Development of geometrical concepts in primary school pupils
Klíčová slova: Geometrie, mnohoúhelník, obsah, obvod, budování schémat
Klíčová slova anglicky: Geometry, polygon, area, perimeter, schema building
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.07.2019
Datum zadání: 06.07.2019
Datum a čas obhajoby: 06.09.2023 13:30
Místo konání obhajoby: R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2023
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
Zásady pro vypracování
Práce bude založena na výzkumu.Výzkumná databáze bude tvořena
Záznamy hospitovaných hodin matematiky
Didaktický test
Rozhovory s žáky

Seznam odborné literatury
Darina Jirotková; Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie,
Milan Hejný, František Kuřina; Dítě, škola a matematika
Milan Hejný; Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně
Miroslav Rendl, Naďa Vondrová a kolektiv; Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů
Milan Hejný a kolektiv; Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky
Řada učebnic vydavatelství Fraus pro 1. stupeň ZŠ
Řada učebnic vydavatelství Alter pro 1. stupeň ZŠ
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměří na budování základních geometrických pojmů u starších žáků prvního stupně, a to především na pojmy obsah a obvod mnohoúhelníků. Sleduje porozumění uvedeným pojmům a schopnost práce s nimi v závěru 2. období 1. stupně ZŠ a krátce po přechodu na 2. stupeň ZŠ. Zamýšlí se nad kritickými momenty při budování geometrických pojmů, příčinami selhávání žáků při řešení úloh a nad možnostmi nápravy nedostatků v porozumění.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on the basic geometric concepts building process in older primary schools pupils, particularly on the concepts of area and circumference of polygons. I will monitor the understanding of the above mentioned concepts and the ability to work with them in the end of the second period of elementary school and shortly after the transition to the junior high school. It explores the critical moments of the development of geometric concepts, causes of pupils’ failure when solving the exercises, and possibilities of rectification of lack of understanding.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK