Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Za co jsou čeští čtenáři ochotní zaplatit – Specifika placeného obsahu zpravodajského serveru Deníku N
Název práce v češtině: Za co jsou čeští čtenáři ochotní zaplatit – Specifika placeného obsahu zpravodajského serveru Deníku N
Název v anglickém jazyce: What are Czech Readers Willing to Pay For: The Defining Aspects of Paid Content of the Deník N News Website
Klíčová slova: placený obsah, paywall, Deník N, Aktuálně, předplatné, inzerce, on-line zpravodajství
Klíčová slova anglicky: paid content, paywall, denikn.cz, aktualne.cz, subscription, advertising, on-line news
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.07.2019
Datum zadání: 03.07.2019
Datum a čas obhajoby: 24.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2021
Oponenti: Mgr. Jan Miessler
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá zpoplatňováním zpravodajského obsahu na internetu. Zkoumá užití paywallu jako jednoho z možných budoucích obchodních modelů médií v digitální sféře v kontrastu k obchodním modelům založeným na inzerci, které v České republice převládají. Tento fenomén zkoumá na příkladu relativně mladého titulu Deník N. V teoretické části se práce zabývá proměnou mediálního průmyslu ve světě i v Česku a výzvami, které tato proměna přináší. Podrobněji se věnuje specifikům publikování zpravodajského obsahu na internetu a následně možnostem jeho monetizace, při čemž vychází z komparace a rozboru řady odborných studií i příkladů z praxe. Následně tato práce přináší detailní profil zkoumaného Deníku N, a to za pomoci veřejných dat i rozhovorů s vedením jeho redakce. Tyto části poskytují teoretický rámec pro následné vytvoření metodologie výzkumu i jeho samotné provedení. Praktickou část práce tedy tvoří kvantitativní analýza obsahu Deníku N, která se zabývá specifiky placeného obsahu v komparaci s obsahem přístupným zdarma na serveru Aktuálně, a klade si otázku, co tvoří přidanou hodnotu obsahu Deníku N, za niž jsou ochotni si čtenáři zaplatit. Stěžejním výsledkem této diplomové práce je předložení argumentů pro tvrzení, že Deník N poskytuje svým čtenářům kvalitní a důkladně zpracovaný obsah, který na serveru Aktuálně zdarma nenajdou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis examines the trend of subscription news content on the internet. It deals with the use of paywall as one of the possible future business models of media in the digital sphere in contrast to the advertising-based business models that dominate in the Czech Republic now. This phenomenon is explored on the example of the relatively new journal, Deník N. The theoretical part of this paper examines the transformation of the media industry in the world and in the Czech Republic and the challenges this transformation brings. Based on a comparison and analysis of a number of academic papers and examples from practice, this thesis examines the defining aspects of publishing news content on the internet and the possibilities of its monetization. Furthermore, this thesis presents a detailed profile of Deník N, with the help of public data and interviews with the management of its newsroom. This theoretical framework then provides the background for the following research methodology and its implementation. The practical part of this paper is a quantitative analysis of the content of Deník N in comparison with the digital news platform Aktuálně. This analysis deals with the specifics of paid content in comparison with content available for free, and it questions the added value of Deník N content for which readers are willing to pay. The main conclusion of this diploma thesis is the set of arguments suggesting that Deník N provides its readers with quality and thoroughly created content, which they would not find for free on the Aktuálně website.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK