Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sto let od založení Československa: Výroční rok 2018 v hlavní večerní zpravodajské relaci České Televize
Název práce v češtině: Sto let od založení Československa: Výroční rok 2018 v hlavní večerní zpravodajské relaci České Televize
Název v anglickém jazyce: 100 years since the foundation of Czechoslovakia: Anniversary year 2018 in the main evening news program of Czech Television
Klíčová slova: Česká televize, Události, zpravodajství, výročí, 100 let, Československo, 1918, 1938, 1948, 1968, 1993, 2018
Klíčová slova anglicky: Czech Television, Události, news, anniversary, 100 years, Czeschoslovakia, 1918, 1938, 1948, 1968, 1993, 2018
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.07.2019
Datum zadání: 03.07.2019
Datum a čas obhajoby: 24.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2021
Oponenti: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1
JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7367-287-4
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 447 s. ISBN 80-7178-200-9
SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 539 s. ISBN 978-80-247-3568-9
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 191 s. ISBN 80-7367-096-8
CUHRA, Jaroslav, ELLINGER, Jiří, GJURIČOVÁ, Adéla a spol. České země v evropských dějinách. 1. vyd. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá výročími České republiky v roce 2018 v hlavní večerní zpravodajské relaci České televize. Hlavní pozornost je věnována nejvýznamnějšímu z nich, a sice stoletému výročí vzniku Československa. Jednalo se o důležité téma celého roku 2018, byly zde ovšem další čtyři stěžejní roky naší historie, které jsme si připomínali. V roce 2018 to bylo osmdesát let od podepsání Mnichovské dohody roku 1938, sedmdesát let od Vítězného února 1948 a padesát let od Pražského jara a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Pátým a nejmladším výročím pak bylo dvacet pět let České republiky, která vznikla v roce 1993. Diplomová práce analyzuje způsob pokrytí těchto výročí v Událostech České televize od ledna do prosince 2018.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This master’s thesis focuses on the anniversaries of the Czech Republic in 2018 in the main evening news of Czech Television. The main attention is paid to the most significant of them, the one hundredth anniversary of the founding of Czechoslovakia. It was an important theme of the whole year 2018, there was another four crucial years of our history that we commemorated though. In 2018, it has been eighty years since the signing of the Munich Agreement in 1938, seventy years since the 1948 Czechoslovak coup d’état and fifty years since the Prague Spring and the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in 1968. The fifth and youngest anniversary was twenty-five years of the Czech Republic, that was established in 1993. The thesis analyses a way of coverage of these anniversaries in Události of Czech Television from January to December 2018.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK