Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organizace spojených národů a politický diskurz trvale udržitelného rozvoje v ČR
Název práce v češtině: Organizace spojených národů a politický diskurz trvale udržitelného rozvoje v ČR
Název v anglickém jazyce: United Nations and political discourse of sustainable development in the Czech Republic
Klíčová slova: Agenda setting|trvale udržitelný rozvoj|politický diskurz|volební program|SDGs
Klíčová slova anglicky: Agenda setting|sustainable development|political discourse|electoral program|SDGs
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Richter, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2018
Datum zadání: 29.11.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.07.2019
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Východiska:
Z klasických definic trvale udržitelného rozvoje se obvykle odvozují následující tři základní pilíře: ekologický, sociální a ekonomický. Ty by měli být ideálním případě v rovnováze. Často se však dochází k přímému rozporu , kdy proti sobě stojí ekonomická efektivita a dopad na životní prostředí (Mukazřický, 2005).
Stává se, že je ke konkrétním poznatkům ekologie v oblasti trvale udržitelného rozvoje přiřazována ekonomická teorie. Americký ekonom a sociolog Richard Norgaard (1994) se však domnívá, že právě neoklasické ekonomické myšlení je důvodem proč se současný hospodářský rozvoj ubírá neudržitelným směrem nebo alespoň nutnost tohoto směřování zdůvodňuje. Ekonomický postoj jedinců sledující svůj krátkodobý užitek tak může celé společnosti zásadním způsobem škodit.
Zdánlivě neslučitelné teze (hospodářské růstu a kvaliti životního prostředí, potažmo samotného života) těchto vědních disciplín se snaží propojit autoři z řad enviromentálních sociologů a ekonomů. David Pearce, jeden ze zástupců enviromentální ekonomie přichází s teorií, že má-li být dosaženo stavu, který se alespoň přibližuje ideálu globální udržitelnosti a rozvoje, pak nemusí být nutné plýtvat silami na formulaci co možná nejkonkrétnějších praktik, protože podmínky jsou v jednotlivých prostředích značně rozdílné. Cílem veškerých aktivit jedinců však musí nadále zůstávat kvalita lidského života, k jejímuž dosažení je zapotřebí kapitálových zdrojů. Autoři klasické ekonomie považovali za rozhodující člověkem vytvořený kapitál (stavby, infrastrukturu, produkty atd.) zahrnující i finanční kapitál (včetně úvěrů, investic atd.). Jelikož jsou však jeho zdroje (např: nerostné suroviny) již od počátku omezené, je dlouhodobé udržování či dokonce zvyšování těchto kapitálů základem dlouhodobé udržitelnosti celého systému a tedy zájmem každého jedince (Pearce, 1995)
2. Cíle:
Cílem práce je nalezení teorií a zdrojů, ze kterých oficiální instituce České republiky čerpaly při vytváření strategických dokumentů.
Hlavní výzkumnou otázkou tedy je: Jak politika trvale udržitelného rozvoje v České republice reflektuje ekonomické a sociologické teorie?
Pakliže dochází v těchto dokumentech k dominanci jedné z teorií, je možné, že určité (neméně důležité) aspekty druhé perspektivy opomíjí. Dalším cílem je tedy vymezení některých zásadních rozdílů plynoucích ze specifičnosti oborů a teoretických východisek. Kromě vymezení rozdílů by si tato práce kladla za další cíl nalezení styčných ploch sociologie a ekonomie například skrze enviromentální směry těchto věd.
3. Metodika:

1. Analýza politiky udržitelného rozvoje v České republice
2. Analýza textů tuzemských a zahraničních ekonomů tematicky relevantních k dané problematice
3. Analýza textů tuzemských a zahraničních sociologů tematicky relevantních k dané problematice
4. Vzájemná konfrontace těchto pohledů (v čem se liší a v čem naopak shodují)

4. Charakteristika závěrů:
Předpokládaným závěrem je kritická reflexe strategických dokumentů trvale udržitelného rozvoje v České republice a vytvoření nových podnětů, které vycházejí ze současných sociologických a ekonomických teorií. Z doposud prostudovaných materiálů se zatím zdá být pravděpodobné, že politika trvale udržitelného rozvoje v České republice (ačkoli do značné míry reflektovala dokumenty vydané mezinárodními institucemi) měla minimálně ve svých počátcích tendenci vycházet více z ekonomických teorií, nežli tomu bylo v některých jiných státech evropské unie. Některé sociologické aspekty tak mohou být stále opomíjené (například vztáhnutí problematiky na chování jedince ve společnosti). Práce si klade ambice nejen na vytyčení podnětů k opatřením fungujícím v zahraničí ale i nalezení styčných ploch těchto společenských věd.
Seznam odborné literatury
Bell, M. (2004). An Invitation to Environmental Sociology. Newbury Park (CA)
Duane Windsor. (2018) Multi-Level Social Institutions in Conflict over Sustainable Development. Critical Sociology 44:2, pages 285-302.
DUŠEK, Jiří, Lubomír PÁNA a Roman SVATOŠ. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012.
Jonathan M. Harris, Timothy A. Wise, Kevin P. Gallagher, Neva R. Goodwin., (2001) "A Survey of Sustainable Development – Social and Economic Dimensions", Environmental Management and Health, Vol. 12 Issue: 5, pp.529-531
MEZŘICKÝ, Václav, ed. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005Bell, M. (2004). An Invitation to Environmental Sociology. Newbury Park (CA)
Moldan, B. (1996): K otázce souladu ochrany životního prostředí a hospodářského rozvoje. Sociologický časopis, 3/1996
Norbert, J. (2006). Globalizace. Praha: Alfa Publishing.
Redclift, M. (1987). Sustainable Development. London: Routledge.
SPÁČILOVÁ, Petra. Evropská unie a její role v globální ochraně životního prostředí [online]. Brno, 2007 [cit. 2018-11-23]. Dostupné z: . Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce PhDr. David Müller, Ph.D
Stewart Lockie (2016) Sustainability and the future of environmental sociology, Environmental Sociology, 2:1, 1-4,
Triandafyllidou, A., & Fotiou, A. (1998). Sustainability and Modernity in the European Union: A Frame Theory Approach to Policy-Making. Sociological Research Online, 3(1), 1–16.
ZEMAN, Jan. Ekonomické základy trvale udržitelného rozvoje. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK