Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prvky politické satiry v Show Jana Krause
Název práce v češtině: Prvky politické satiry v Show Jana Krause
Název v anglickém jazyce: The Elements of Political Satire in Show Jana Krause
Klíčová slova: Show Jana Krause, politická satira, kvantitativní obsahová analýza, politika, late-night show
Klíčová slova anglicky: Show Jana Krause, political satire, quantitative content analysis, politics, late-night show
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Kruml
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.07.2019
Datum zadání: 02.07.2019
Datum a čas obhajoby: 24.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2021
Oponenti: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
GRAY, Jonathan, Jeffrey P. JONES a Ethan THOMPSON. Satire TV: politics and comedy in the post-network era. New York: NYU Press, 2009, 283 s. ISBN 978-0-8133-4717-2

HUTCHEON, Linda. A theory of parody: the teachings of twentieth-century art forms. Urbana: University of Illinois Press, 2000, 143 s. ISBN 02-520-6938-2.

LICHTER, S, Jody C. BAUMGARTNER a Jonathan S. MORRIS. Politics is a joke: how TV comedians are remaking political life. Boulder, CO: Westview Press, 2015, 253 s. ISBN 978-081-3347-172.

SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2011. 149 s. ISBN 978-80-246-1980-4.

ERLER, Robert J. A guide to the television talk. In Television talk: a history of the TV talk show. Austin, Tex.: University of Texas Press, 2002. ISBN 978-0-292-78176-4.
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl zmapovat využívání politické satiry v pořadu Show Jana Krause. Nejprve se práce pokusí objasnit okolnosti vzniku pořadu a popsat jeho strukturu. Hlavním cílem pak bude identifikace prvků politické satiry v Show Jana Krause v letech 2010-2019. Vzhledem k tomu, že předmětem analýzy budou právě prvky politické satiry, zaměří se práce vždy na období, v nichž se v České republice konaly volby. Přitom si práce klade za cíl zodpovědět několik výzkumných otázek. Jakých prvků politické satiry Show Jana Krause využívá? Jak velký prostor v Show Jana Krause byl politické satiře věnován? Jací politici, respektive jaké politické subjekty, byly v pořadu nejčastěji satiricky zobrazovány?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis aims to map the use of political satire in the Show Jana Krause. First, the thesis tries to clarify the circumstances of origin of the show and describe its structure. The main goal is to identify the elements of political satire in the Show Jana Krause in the years 2010-2019. In view of the fact that the main interest of the analysis is to explore the elements of political satire in SJK, it will always focus on the period in which the elections took place in the Czech Republic. At the same time, the work aims to answer several research questions. What elements of political satire does the Show Jana Krause use? How much space was devoted to political satire in the Show Jana Krause? What politicians, or which political subjects were most often satirically portrayed on the show?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK