Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz katastrofy lodi Patria v dobovém tisku
Název práce v češtině: Mediální obraz katastrofy lodi Patria v dobovém tisku
Název v anglickém jazyce: Media image of Patria ship sisaster in the periodical press
Klíčová slova: Parník Patria, Alija Bet, migrace, mediální obraz, sémiotická analýza
Klíčová slova anglicky: Steamer Patria, Alija Bet, migration, media image, semiotic analysis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.07.2019
Datum zadání: 01.07.2019
Datum a čas obhajoby: 25.06.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2020
Oponenti: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1966-8. s. 285
KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8.
MARDOR, Munya M. Strictly Illegal. 1. vydání ve Velké Británii v anglickém jazyce. The Trinity Press, 1964.
PALDIEL, Mordecai. Saving One's Own: Jewish Rescuers During the Holocaust [online]. Ilustrované vyd. University of Nebraska Press, 2017. [cit. 4. května 2020]. Dostupné z: https://books.google.cz/books/about/Saving_One_s_Own.html? id=AZRPDgAAQBAJ&redir_esc=y
SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 328 a 329
ZIEDENBERG, Gerald. Blockade: The Story of Jewish Immigration to Palestine 1933-1948. Vyd. 1. AuthorHouse, 2011
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci se pokusím vykreslit mediální obraz katastrofy lodi Patria. Událost se odehrála 25. listopadu 1940 u pobřeží města Haifa v tehdejším Britském mandátu Palestina. Obětí tragédie se stalo 252 mužů, žen a dětí židovského původu. Mezi oběťmi byla i řada Čechoslováků. Židé prchající z Evropy před Hitlerem byli na parník Patria svezeni Brity, odkud měli být deportováni na ostrov Mauricius. Z toho důvodu se rozhodla ozbrojená podzemní skupina Hagana loď poškodit, aby byli Britové donuceni nechat pasažéry vystoupit na palestinskou půdu. Poté by už nemohli být ze země vypovězeni. Plán selhal, nálož způsobila mnohem větší škody a v moři zahynuly stovky lidí. Cílem mé práce bude popsat historické okolnosti tragédie parníku Patria a přiblížit československou stopu na konkrétních osudech jejích pasažérů. Praktická část práce bude zaměřena na zkoumání protektorátního tisku a vykreslení obrazu, který tato média předestřela tehdejšímu čtenářskému obecenstvu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor's thesis „Media image of the Patria ship disaster in the periodical press“ deals with the examination of media reports on the topic in three selected periodicals. The texts published in České slovo and Národní politika in the period from November 1940 to May 1945 and the texts in Lidové noviny in the period from November 1940 to April 1945 are subjected to semiotic analysis. The aim of the work is to construct a media image of the catastrophe of the ship Patria, which took place on May 27, 1940 off the coast of Palestine, within three selected media, which was published in the Protectorate of Bohemia and Moravia. In this work, individual media messages are compared. Part of the work is also a description of the historical events of the disaster of the steamer Patria, including eyewitness accounts of two Czechoslovaks who were on board the ship at the time, or watched its destruction. The bachelor's thesis is also marginally devoted to informing about the event outside the period under review, to illustrate the way in which the domestic public has learned about the disaster over the years.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK