Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny v pojetí ženství v Harper's Bazaar po jeho uvedení na český trh ve srovnánín s časopisem Žena a móda (1988)
Název práce v češtině: Proměny v pojetí ženství v Harper's Bazaar po jeho uvedení na český trh ve srovnánín s časopisem Žena a móda (1988)
Název v anglickém jazyce: Transformations of the feminity in the Harper´s Bazaar magazine after its introduction to the Czech market in comparison to the Žena a móda magazine (1988)
Klíčová slova: ELLE, Žena a móda, ženství, kvalitativní analýza, časopisy pro ženy
Klíčová slova anglicky: ELLE, Žena a móda, womanhood, qualitative analysis, women's magazines
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.07.2019
Datum zadání: 01.07.2019
Datum a čas obhajoby: 14.09.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2020
Oponenti: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium (Barrister & Principal). ISBN 80-85947-67-6.
ECO, Umberto. Dějiny krásy. Praha: Argo. 2005. ISBN 80-7203-677-7
ETCOFF, Nancy. Proč krása vládne světem. Praha: Columbus, 2002. ISBN 80-7249-112-1
GOUGH - YATES, Anna. Understanding Women's Magazines: Publishing, Markets and Readerships. London: Routledge, 2003. ISBN 9781134606245.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 8073670402.
HLAVÁČKOVÁ, Konstantina. Česká móda 1940-1970: zrcadlo doby. Praha: Olympia, c2000. ISBN 80-7033-017-1.
HLAVÁČKOVÁ, Konstantina. Móda za železnou oponou: společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5833-6
LIPOVETSKY, Gilles. Třetí žena. Praha: Prostor, 2000. ISBN 80-7260-030-3
MCCRACKEN, Ellen. Decoding Women’s Magazines: From Mademoiselle to Ms. London: Palgrave Macmillan, 1993. ISBN 9780333535905.
NELSON BEST, Kate. The History of Fashion Journalism. Imprint of Bloombury Publishing Plc. London: Bloomsbury Academic, 2017. ISBN 978-1847886552.
REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál s.r.o. 2004. ISBN 80-7178-926-7
ROZSÍVALOVÁ, Věra a kol. Krása očima století. Hradec Králové: Nucleus 1996. ISBN 80-901753-2-5
STERLACCI, Francesca a Joanne ARBUCKLE. Historical Dictionary of the Fashion Industry: Historical Dictionaries of Professions and Industries. 2nd edition. London: Rowman & Littlefield, 2017. ISBN 9781442239098
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 8073676834
Předběžná náplň práce
ELLE je jedním z nejstarších světově vycházejícím módním médiem. Cílem této práce je ukázat, jak jeho nástup na český trh v roce 1994 rozbil zažité stereotypy pojetí ženskosti z doby před sociálně politickou změnou roku 1989. Cílem je doložit na příkladech nový způsob prezentace ženství v ELLE. Tohoto cíle bude dosaženo srovnáním se zobrazením feminity v časopise Žena a móda (1945 -1995) z doby těsně před sociálně politickou změnou (1988). Samotný pohled na ženskost a ženskou krásu se velmi lišil od podoby jakou známe dnes.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
ELLE is one of the world's oldest rising fashion medium. The aim of this work is to show how his ascension to the Czech market in 1994 shattered the well-established stereotypes of the concept of femininity from before the social political change of 1989. The aim is to demonstrate in examples a new way of presenting womanhood in ELLE. This goal will be achieved by comparison with the depiction of feminity in the journal Žena a móda (1945 -1995) from just before social political change (1988). The very view of femininity and feminine beauty was very different from the form we know today.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK