Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umělé ukončení těhotenství - pohled studentů středních škol v České republice
Název práce v češtině: Umělé ukončení těhotenství - pohled studentů středních škol v České republice
Název v anglickém jazyce: Abortion - from the view of secondary school students in Czech republic
Klíčová slova: umělé ukončení těhotenství, nechtěné těhotenství, střední škola, studenti, antikoncepce
Klíčová slova anglicky: abortion, unwanted pregnancy, secondary school, students, contraception
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN (11-00790)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miluše Kulhavá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2019
Datum zadání: 24.10.2019
Datum a čas obhajoby: 14.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02845)
Oponenti: PhDr. Daniela Šimonová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování bakalářské práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010 a Manuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
PILKA, Radovan. Gynekologie. Praha: Maxdorf, [2017]. Jessenius. ISBN 978-80-
7345-530-9.
SLEZÁKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví: 2., přepracované a
doplněné vydání. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0214-3.
Clinical practice handbook for safe abortion. Geneva, Switzerland: World Health
Organization, [2014]. ISBN 978-92-4-154871-7.
Health worker roles in providing safe abortion care and post-abortion contraception.
Geneva: World Health Organization, [2015]. ISBN 978-92-4-154926-4.
MAREŠOVÁ, Pavlína. Moderní postupy v gynekologii a porodnictví. Praha: Mladá
fronta, 2014. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3153-0.
Čekala jsem miminko, ...ale už tu není: [příběhy o ztrátě dítěte v těhotenství]. Praha:
Toplil, 2014. ISBN 978-80-905261-1-2.
DUDOVÁ, Radka. Interrupce v České republice: zápas o ženská těla. Praha:
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2012. ISBN 978-80-7330-214-6.
ROZTOČIL, Aleš a Pavel BARTOŠ. Moderní gynekologie. Praha: Grada, 2011. ISBN
978-80-247-2832-2.
BOHATOVÁ, Milena. Potrat ano-ne, aneb, Na pokraji života. Praha: Grada, 2000.
Strom života. ISBN 80-7169-922-5.
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci se chci zabývat problematikou interrupce (umělé ukončení těhotenství)
z pohledu studentů středních škol v České republice. Rozhodla jsem se vypracovat teoreticko-
výzkumnou práci.
V teoretické části se budu zaměřovat na definici interrupce, její historii, druhy interrupce, možné
komplikace a následky, právní ošetření, náboženské postoje a také prevenci nechtěného těhotenství -
antikoncepční metody.
V praktické části budu zjišťovat postoj studentek a studentů středních škol k dané problematice
formou kvantitativního dotazníku. Zajímá mne především obecný názor studentů na interrupci, zda si
uvědomují možné následky a jestli jsou dostatečně informovaní o prevenci nechtěného těhotenství.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my bachelor thesis I want to approach the problematics of abortion from the point of view of
secondary school students in Czech republic. I´ve decided to include both theoretical and empirical
research in my bachelor thesis.
In theoretical part I am going to focus on definition of abortion, its history, types of abortion, possible
complications and concequences, legal regulations, religious attitudes and also prevention of
unwanted pregnancy - contraceptive methods.
With the empirical research I will look into male and female students´ stance on problematic of
abortion with quantitative questionnaire. I am especially interested in students´ general opinion
about abortion, if they realize its possible concequences and if they are enough informed about
prevention of unwanted pregnancy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK