Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukace těhotných žen o průběhu porodu.
Název práce v češtině: Edukace těhotných žen o průběhu porodu.
Název v anglickém jazyce: Education of Pregnant Women about Birth Process
Klíčová slova: porodní asistentka, porodní asistence, edukace, průběh porodu, předporodní kurzy, psychoprofylaxe, efektivita
Klíčová slova anglicky: midwife, midwifery, education, birth process, antenatal classes, psychoprophylaxis, efficiency
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN (11-00790)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miluše Kulhavá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2019
Datum zadání: 24.10.2019
Datum a čas obhajoby: 02.07.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02845)
Oponenti: Mgr. Gabriela Jurigová, DiS.
 
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Zásady pro vypracování
Vypracování bakalářské práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010 a Manuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
1. DUŠOVÁ, Bohdana, et al. Edukace v porodní asistenci. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s, 2019. 144 s. ISBN 978-8027108367.
2. JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2010. 77s.ISBN 978-80-247-2171-2.
3. SVĚRÁKOVÁ, Marcela. Edukační činnost sestry: úvod do problematiky. Praha: Galén, 2012. 63 s.ISBN 978-80-7262-845-2.
4. BASTABLE, Susan B. Essentials of patient education. 2. vydání. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2016. 570 s.ISBN 978-1-284-10444-8.
5. HÁJEK, Zdeněk a Evžen ČECH, et al. Porodnictví. 3. vydání. Grada, 2014. 580 s. ISBN 978-80-247-4529-9.
6. MÄNDLE, Christine, et al. Das Hebammenbuch: Lehrbuch der praktischen Geburtshilfe. 6. vydání. Schattauer, 2014. 1286 s. ISBN 978-3794529704.
7. KAINER, Franz a Annette NOLDEN. Das große Buch zur Schwangerschaft : Umfassender Rat für jede Woche. 1. vydání. München: Gräfe und Unzer Verlag GmbH, 2018. 415 s. ISBN 978-3-8338-6380-6.
8. AMATO, Paula, et al. The Pregnancy Encyclopedia : All Your Questions Answered. 1. vydání. New York: DK Publishing, 2016. 352 s. ISBN 978-1465443786.
9. MARSHALL, Jayne E. a Maureen D. RAYNOR. Myles Textbook for Midwives. 16. vydání. London: Elsevier Health Sciences, 2014. 796 s. ISBN 9780702051456.
10. STADELMANN, Ingeborg. Die Hebammen-Sprechstunde. 2. vydání. Wiggensbach: Stadelmann Verlag, 2019. 640 s. ISBN 978-3-943793-88-8.
11. STIEFEL, Andrea, et al. Hebammenkunde: Lehrbuch für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Beruf. 5. vydání. Hippokrates, 2012. 936 s. ISBN 978-3830454939.
12. HOLZGREVE, Brigitte. 300 Fragen zur Schwangerschaft. 2. vydání. München: Gräfe und Unzer Verlag GmbH, 2017. 256 s. Der große GU Kompass; ISBN 978-3-8338-5991-5.
13. HUSSLEIN, Peter, Ulrike SCHUSTER a Barbara HABER. 300 Fragen zur Geburt. 1. vydání. München: Gräfe und Unzer Verlag GmbH, 2009. 256 s. Der große GU Kompass; ISBN 978-3833814099.
14. EDWARDS, Alison. Nursing & Health Survival Guide: Antenatal Midwifery Skills. 1. vydání. Routledge, 2012. 70 s. ISBN 978-0273763321.
15. EDWARDS, Alison. Nursing & Health Survival Guide: Labour Midwifery Skills. 1. vydání. Routledge, 2012. 62 s. ISBN 978-0273763369.
16. VIETEN, Markus, et al. Handbuch für die Hebamme: von Hebammen für Hebammen. 1. vydání. Hippokrates, 2000. 272 s. ISBN 978-3777314457.
17. VODÁK, Josef, Alžběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada, 2011. 240 s.ISBN 978-80-247-1904-7.
18. ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 13. vydání. Praha: Grada, 2015. 928 s.ISBN 978-80-247-5258-7.
19. WALLIMAN, Nicholas. Research methods : the basics. 2. vydání. London. 2018. 233 s. ISBN 978-1-315-52899-1.
20. KULHAVÁ, Miluše. Manuál pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací. 1. vydání. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017. 28 s.
21. KHAN, Basit Ali, et al. Assessment of Need of Antenatal Education by Assessing the Existing Knowledge of Pregnant Women. Journal of Liaquat University of Medical & Health Sciences. 2019, roč. 3, vol. 18, s. 206-213, ISSN 17290341. 
22. SHIMPUKU, Yoko, et al. A family-oriented antenatal education program to improve birth preparedness and maternal-infant birth outcomes: A cross sectional evaluation study. Reproductive Health. 2019, roč. 1, vol. 16, s. 1-10, ISSN 17424755. 
23. AJI, Aida-Syahirah H, et al. Antenatal education for pregnant women attending maternal and child health clinics in Brunei Darussalam. Women and Birth. 2018, roč. 6, vol. 32, s.564-569, ISSN 18715192. 
24. HEIM, Maria Augusta, et al. Perspective of pregnant women regarding antenatal preparation: A qualitative study. Women and Birth. 2018, roč. 6, vol. 32, s. 558-563, ISSN 18715192. 
25. PRABHA, B. Sathya, et al. Effects of Antenatal Exercise Programme and Education on Health Related Quality of Life: A Randomised Controlled Trial. Journal of Clinical & Diagnostic Research. 2019, roč. 2, vol. 13, s. 1-4, ISSN 0973709X.
26. SHIRAZI, M. Ghasab et al. Experience of Childbirth With Birth Ball: A Randomized Controlled Trial. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences. 2019, roč. 3, vol. 7, s. 301 - 305, ISSN 2330- 4456.
27. BROŽEK, Petr, et Univerzita Pardubice. Edukační proces ve zdravotnictví [online]. Zdravotnické studijní programy v inovaci, ©2011-2014. [cit. 2019-11-07]. <https://projekty.upce.cz/sites/default/binary_projekty_old/zspi/dokumenty/eduk-proces-zdrav.pdf>.
28. LINDEROVÁ, Ivica, et al. Úvod do metodiky výzkumu [online]. Elektronické vydání. VŠ polytechnická Jihlava, 2016. 69 s. Dostupné také z <http://www.vspj.cz/ISBN/Skripta%20-%20V%C5%A0PJ/%C3%9Avod%20do%20metodiky%20v%C3%BDzkumu%20-%20Linderov%C3%A1%2C%20Scholz%2C%20Munduch.pdf>. ISBN 978-80-88064-23-7.
29. THE COUNCIL ON ACADEMIC ACCREDITATION, et al. Council on Academic Accreditation [online]. [cit. 2020-03-29]. <https://caa.asha.org/reporting/student-achievement-measures/>.
30. PROCHÁZKOVÁ, Zuzana. Edukace pacienta ve zdravotnickém zařízení [online]. Pardubice, 2019. 58 s., 1 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií. Vedoucí práce Faltová, Barbora. Dostupné také z <https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/73647/ProchazkovaZ_EdukacePacienta_BF_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 
31. VÍTKOVÁ, Barbora. Edukace klienta ve zdravotnickém zařízení [online]. Pardubice, 2018. 59 s., 1 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií. Vedoucí práce Faltová, Barbora. Dostupné také z <https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/71934/VitkovaB_EdukaceKlienta_BF_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
32. POLOCHOVÁ, Kristýna. Hodnocení efektivity vzdělávacích akcí [online]. Praha, 2008. 56 s., 0 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mužík, Jaroslav. Dostupné také zhttps://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/60611/?lang=en
33. VLČKOVÁ, Simona. Psychoprofylaktická příprava k porodu [online]. Hradec Králové, 2008. 70 s., 0 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, Lékařská fakulta. Vedoucí práce Chvátilová, Pavlína. Dostupné také zhttps://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/58095
34. ŠULEKOVÁ, Marcela. Postoj budoucích rodičů a porodních asistentek k psychoprofylaktické přípravě [online].Praha, 2007. 126 s., 8 příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Lékařská fakulta. Vedoucí práce Nováková, Lenka. Dostupné také zhttps://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/23146
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci se zaměřím na to, co by měla porodní asistentka těhotné ženy naučit o průběhu porodu na předporodních kurzech, aby byly rodičky již předem vybaveny dostatečnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi. Dále budu sledovat, jak velkou míru edukovanosti o průběhu porodu vykazuje vybraný vzorek těhotných žen po absolvování předporodních kurzů. Cílem mé bakalářské práce tedy bude popsat a analyzovat efektivitu českých předporodních kurzů v oblasti připravenosti vybraného vzorku těhotných žen na samotný porod, a zjistit, zda ženy byly schopné poznatky získané během psychoprofylaxe následně prakticky při porodu využít a zda edukace pro ženy byla z jejich pohledu dostatečná a srozumitelná.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my bachelor's thesis I will try to sum up what pregnant women should be taught about birth process by their midwives in prenatal classes. What important facts and skills would make them mentally and physically sufficiently prepared for birth process? I will study how well educated about birth process after attending childbirth education classes selected group of pregnant women actually is. The primary aim of this bachelor thesis is to describe and analyse effectiveness of Czech antenatal classes in the field of preparedness for birth of selected group of pregnant women and to find out if these pregnant women were subsequently able to use their new skills during birth process and if the given education was in their opinion sufficient and comprehensible.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK