Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovotvorný proces tronkace a jeho prezentace a uchopení v učebnicích francouzštiny na úrovni B1
Název práce v češtině: Slovotvorný proces tronkace a jeho prezentace a uchopení v učebnicích francouzštiny na úrovni B1
Název v anglickém jazyce: Word forming process of clipping and its presentation and comprehension in French textbooks at B1 level
Klíčová slova: tronkace|slovotvorba|zkratky|učebnice francouzštiny|sociolingvistika
Klíčová slova anglicky: clipping|word formation|abbreviation|French textbooks|sociolinguistic
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.06.2019
Datum zadání: 27.06.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.07.2019
Datum a čas obhajoby: 09.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá problematikou tronkace a její prezentací v učebnicích francouzštiny. V teoretické části si práce klade za cíl obecně popsat tronkaci jakožto jeden ze slovotvorných procesů, a to na základě studia odborných publikací. Práce daný jev definuje a pojednává o základních způsobech tronkace (tj. apokopa, aferéze). Na základě konkrétních příkladů jsou popsány morfologické, příp. fonetické aj., vlastnosti tronkace, nebo slovní druhy, jež jsou procesem nejčastěji zasaženy. Kromě jiného práce zmiňuje i specifické formy lexika vzniklé tronkací a následnou kompozicí (amalgames). V části praktické je poté cílem analyzovat zastoupení tronkace v rámci výuky na středních školách. Pro tento účel práce analyzuje tři vybrané učebnice francouzštiny, které odpovídají úrovni B1 dle SERR. Přítomnost či absence jevu tronkace ve výuce a jeho následná znalost je zjišťována dotazníkovou formou ve vybraných ročnících škol odpovídající úrovně.
Seznam odborné literatury
FRIDRICHOVÁ, Radka. Troncation en tant que procédé d'abréviation de mots et sa perception dans le français contemporain. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.
GARDES-TAMINE, J. La Grammaire, 1. Phonologie, morphologie, lexicologie : méthode et exercices corrigés. Armand Colin, Paris, 1990.
GEORGE, K.-E.-M. L’apocope et l’aphérèse en français familier, populaire et argotique. Le français moderne, 1980.
MARTINET, A. Grammaire fonctionnelle du français, Paris : Didier, 1979.
MAURICE GREVISSE ET ANDRÉ GOOSSE. Le bon usage: grammaire française : Grevisse langue française. 14e éd. Bruxelles: De Boeck, 2008.
NIKLAS-SALMINEN, A. La lexicologie, Paris : Armand Colin, 1997.
TOURNIER, N., TOURNIER, J. Dictionnaire de la lexicologie française. Ellipses, Paris, 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK