Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukace dětí s poruchou autistického spektra na ZŠ speciální
Název práce v češtině: Edukace dětí s poruchou autistického spektra na ZŠ speciální
Název v anglickém jazyce: Education in children with Autistic Spectrum Disorder at special Primary school
Klíčová slova: poruchy autistického spektra, přípravný stupeň, speciální vzdělávání, strukturované učení, individuální přístup
Klíčová slova anglicky: Autism Spectrum Disorders, preparatory stage, special education, structured leasing, individual approach
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.06.2019
Datum zadání: 24.06.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná bakalářská práce se zabývá vzdělávacími intervencemi u dětí s poruchou autistického spektra a jejich možnostmi v oblasti vzdělávání. Charakterizuje systém vzdělání u dětí s poruchou autistického spektra. Popisuje edukační možnosti se zaměřením na osobnostní předpoklady pedagoga a uplatňované zásady při vzdělávání těchto dětí na základní škole speciální. Je zaměřena na efektivní vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální. Cílem práce je pomocí případové studie prokázat význam přípravného stupně základní školy speciální a poukázat na rozdílné schopnosti žáků zařazených do přípravného stupně a těch žáků, kteří jsou přijati a vzděláváni od ročníku prvního. V případové studii je popsán a prokázán rozvoj schopností, dovedností a sebeobslužných činností u žáků pozorovaných po dobu jednoho roku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This presented bachelor thesis is dealing with educational interventions by children with an autism spectrum disorder. It is also dealing with children possibilities in an education. The thesis is concerned with a system of the education of children with an autism spectrum disorder. It describes educational possibilities in the relationship with a personal disposition of a teacher and with the rules which are applied in the process of the education at the special primary school. My object is to prove the sense of existence of a preparation stage at primary school by a case study. My object is also to show different abilities between pupils who were placed to the preparation stage pupils who started to study only from first class at primary school. The development of abilities, skills and oneself serve activity of these children observed during one year were described and proved.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK