Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Překlady v kontextu institucí EU: Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů a dodržování těchto pravidel
Název práce v češtině: Překlady v kontextu institucí EU: Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů a dodržování těchto pravidel
Název v anglickém jazyce: Translation in the context of EU institutions: Interinstitutional Style Guide and its implementation
Klíčová slova: institucionální překlad|překlady pro instituce EU|kvalita překladu|pokyny pro překlad|pravidla a příručky pro překlad|Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů|nástroje pro automatickou kontrolu kvality|korpusový výzkum
Klíčová slova anglicky: institutional translation|translation for the EU institutions|translation quality|translation guidelines|translation manuals and style guides|Interinstitutional Style Guide|quality assurance tools|corpus research
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2019
Datum zadání: 24.06.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.07.2019
Datum a čas obhajoby: 03.07.2020 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.07.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování:
Stručná charakteristika práce
Práce se zaměří na problematiku pravidel v kontextu institucionálního překladu v EU. Součástí práce bude analýza jednoho ze souborů pravidel používaných v oblasti institucionálního překladu v EU a ověření, zda jsou v překladech vzniklých v institucích EU vybrané pokyny dodržovány.
Cíle práce
Cílem práce bude podrobněji prozkoumat problematiku používání pravidel v oblasti institucionálního překladu, především v kontextu překladu v rámci EU. Hlavní cíl práce bude představovat analýza jazykových pokynů obsažených v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů Úřadu pro publikace EU a následně (na vlastním korpusu českých překladů vzniklých v institucích EU) ověření toho, zda a do jaké míry jsou vybrané pokyny Pravidel v publikovaných překladech dodržovány.
Metodologický přístup
Práce bude rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části na základě příslušné odborné literatury popíšeme problematiku pravidel v kontextu institucionálního překladu, a především pak v kontextu institucí EU. V empirické části pak nejprve provedeme analýzu jazykových pokynů obsažených v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů, vydaných Úřadem pro publikace EU, a to především jazykově specifických pokynů určených pro publikace v českém jazyce. Dále bude následovat sestavení vlastního pracovního korpusu překladů do češtiny vzniklých v institucích EU a publikovaných na portálu EUR-Lex. Na překladových textech bude následně ověřeno, zda jsou konkrétní vybrané pokyny Pravidel v překladech do češtiny dodržovány. Ověření bude provedeno pomocí kvantitativní a kvalitativní analýzy vybraných jazykových a stylistických jevů.
Doporučení vedoucího práce
V teoretické části studentka nejprve popíše cíle/hypotézy a zvolenou metodu práce, jejímž prostřednictvím se pokusí cílů dosáhnout, popřípadě hypotézy verifikovat či vyvrátit. Popíše zamýšlené přínosy práce k danému tématu a důkladně prostuduje dostupné a relevantní primární a sekundární zdroje (rozumí se zdroje tištěné i on-line, a to ve všech jazycích, jež ovládá). Jako prvotní východisko pro vyhledávání zdrojů může sloužit např. Routledge Encyclopaedia of Translation Studies a dále databáze BITRA (http://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=en), dále bude čerpat z připojené bibliografie. Žádoucí je též rešerše mezi kvalifikačními (např. diplomními) pracemi obhájenými v ÚTRL, popřípadě v příbuzných vysokoškolských pracovištích. Na základě takto zmapované situace diplomandka charakterizuje stav zkoumané problematiky.

V empirické části studentka popíše faktický postup získávání informací, tyto informace vyhodnotí (explanace výsledků) a vhodně začlení další okruhy zkoumání, které vyplynou ze zmapování problému v části teoretické, popřípadě již z empirického zpracovávání materiálu (rekurzivní postup zkoumání).
Diplomantka průběžně shrnuje poznatky na konci jednotlivých hlavních kapitol. Celková zjištění usoustavní v závěru. Zde budou výsledky studie porovnány s počátečními hypotézami, předloženo shrnutí výsledků a nastíněn výhled zkoumané problematiky do budoucna.
Seznam odborné literatury
Autorka práci opatří bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových, zpracovaným dle příslušné normy. Je nutné dodržet formální náležitosti stanovené Pravidly pro organizaci studia FF UK (zejména článek 19).
Seznam odborné literatury:
Alcaraz Varó, Enrique. Legal translation explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 2002.

Atari, Omar F., Abdul Gabbar Al-Sharafi. „Split Loyalties. The Translator between Translating Institutions' Norms and Translation Theories“. The Interpreter and Translator Trainer 6 (2). 2012.

Baker, Mona. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 1998.

Biel, Lucja. Lost in the Eurofog: The Textual Fit of Translated Law. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2014.
Borja Albi, Anabel a Fernando Prieto Ramos. Legal translation in context: professional issues and prospects. New trends in translation studies. Bern: Peter Lang, 2013.

Dollerup, Cay. „Language Work at the European Union“. Translation Horizons. Beyond
the Boundaries of Translation Spectrum
. Binghamton: Center for Research in Translation, 1996.

Dollerup, Cay. „Complexities of EU Language Work“. Perspectives: Studies in
Translatology
, 9 (4). London: Routledge. 2001.

European Commission, Directorate-General for Translation. Interinstitutional Style Guide. Seventh edition: August 2011, last updated: October 2016. Brussels, Luxembourg, 2016.
European Commission. Directorate-General for Translation. Translation tools and
workflow
. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.

Evropská komise, Generální ředitelství pro překlad. Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů. Brusel, Lucemburk, 2011.

Evropská unie. EN-15038: European Quality Standard for Translation Service Providers. 2006.

Filipová, Petra. Některá kritéria obtížnosti překladu legislativních textů ES z angličtiny do
češtiny
. Praha: FF UK. 2001.

Grietena, Indra. „Translation Problems within the EU Context“. Vertimo Studijos 4. 2011.

International Organization for Standardization. ISO 8402: Quality management and
quality assurance.
Geneva: International Organization for Standardization, 1994.

Kadlecová, Gabriela. Approaches to Translation Quality Assessment in EU Institutions: Study Focusing on European Commission. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta.

Kořenský, J., Cvrček, F., Novák, F. Juristická a lingvistická analýza právních textů. Praha, 1999.

Koskinen, Kaisa. 2000. „Institutional illusions. Translating in the EU Commission“. The translator 6 (1): 49–65. Manchester: St Jerome Publishing.

Morris, M. (ed) Translation and the Law, ATA Scholarly Series VIII, Amsterdam: Benjamins, 1995.

Nord, Christiane. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-oriented Text Analysis. Amsterdam: Rodopi, 2006.

Reiss, Katharina. Translation Criticism – The Potentials & Limitations: Categories and Criteria for Translation Quality Assessment. Translated by Erroll Franklin Rhodes. Manchester: St. Jerome, 2000.

Schäffner, Christine. „Translation and the EU – Conditions and consequences“. Perspectives: Studies in Translatology, 9 (4). London: Routledge. 2001.

Svoboda, Tomáš. „Translation Manuals and Drafting Style Guides at the European
Commission“. Le Bulletin du CRATIL 10, 2013.

Svoboda, Tomáš, Łucia Biel a Krzysztof Łoboda. Quality aspects in institutional translation. Berlin: Language science press, 2017.

Wagner, Emma. „Translation in the EU Machinery“. Perspectives: Studies in Translatology 9 (4). London: Routledge, 2001.

Wagner, Emma, Svend Bech a Jesús M. Martínez. Translating for the European Union Institutions. 2nd edition. London: Routledge, 2014.

Washbourne, Richard Kelly. „Translation style guides in translator training: Considerations for task design“. The Journal of Specialised Translation 17. 2012.

Zehnalová, Jitka. „Překlad a hodnocení jeho kvality“. Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK