Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobní setkání s Ježíšem otevírá cestu k vnitřní proměně: Ježíš a samařská žena u studně (J 4,1–42)
Název práce v češtině: Osobní setkání s Ježíšem otevírá cestu k vnitřní proměně: Ježíš a samařská
žena u studně (J 4,1–42)
Název v anglickém jazyce: A personal encounter with Jesus opens the way to inner transformation:
Jesus and the Samaritan woman at the well (John 4:1-42)
Klíčová slova: Ježíš Kristus, samařská žena, setkání u studně, oslovení, vnitřní proměna, povolání
Klíčová slova anglicky: Jesus Christ, woman of Samar′ia, meeting at the well, answer, inner transformation, profession
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2019
Datum zadání: 21.06.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.06.2019
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:23.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Oponenti: Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium literární struktury Jan 4,1-42
2) Exegeze studovaného textu
3) Širší kontext Janova evangelia
4) Prohloubení významných teologických a spirituálních pojmů a témat s ohledem kontext SZ a NZ
5) Studium různých rovin dialogu Ježíše se samařskou ženou
6) Důsledky bádání pro spirituální čtení textu
Seznam odborné literatury
ALTRICHTER, Michal. Krátké dějiny křesťanské spirituality. Olomouc, Refugium, 2013.
BIBLE, Jeruzalémská. Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Kostelní Vydří, KNA, 2009.
BIBLE, Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha, Česká biblická společnost, 1995.
CARRETTO, Carlo. Hledal jsem a nalezl jsem. Brno, Cesta, 2003.
DOUGLAS, J.D. a kol. Nový biblický slovník. Praha, Návrat domů, 2017.
EVDOKIMOV, Pavel. Epochy duchovního života. Olomouc, Refugium, 2002.
FAUSTI, Silvano. Nad evangeliem podle Jana. Praha, Paulínky, 2014.
FIZZOTTI, Eugenio. Být svobodný. Kostelní Vydří, KNA, 1998.
FRANKL, Viktor E. Vůle ke smyslu. Brno, Cesta, 2006.
KROLL, Gerhard. Po stopách Ježíšových. Praha, Zvon, 1996.
LÉON-DUFOUR, X. a kolektiv. Slovník biblické teologie. Praha, Academia, 2003.
MICHAELS, J. R. The Gospel of John. NICNT. Grand Rapids, Eerdmans Publishing, 2010.
MOLONEY, Francis J. Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří, KNA, 2009.
MÜLLER, Gerhard L. Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří, KNA, 2010.
NESTLE – ALAND. Řecko-český Nový Zákon. Český ekumenický překlad. Praha, Česká biblická společnost, 2012.
NOVÝ ZÁKON. Text užívaný v českých liturgických knihách. Praha, Česká liturgická komise, 1989.
Papežská biblická komise. Bible a morálka. Kostelní Vydří, KNA, 2010.
Papežská biblická komise. Inspirace a pravda Písma svatého. Kostelní Vydří, KNA, 2015.
Papežská biblická komise. Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli. Kostelní Vydří, KNA, 2004.
POSPÍŠIL, Ctirad V. Ježíš Kristus-Pravda dějin. Kostelní Vydří, KNA, 2009.
POSPÍŠIL, Ctirad V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Kostelní Vydří, KNA, 2010.
POKORNÝ, Petr – HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona. Praha, Vyšehrad, 2013.
RAHNER, Karl – VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník. Praha, Vyšehrad, 2009.
RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského. Praha, Karolinum, 2010.
VELLA, Elias. Ježíš – lékař těla i duše. Praha, KNA, 2017.
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce je snahou o osobní uchopení předkládané perikopy Janova evangelia popisující setkání Ježíše se samařskou ženou u studně. Záměrem je poukázat v rámci uváděných metodických postupů na nekonečný zdroj inspirace Písma, a to i v kontextu dalších souvislostí. Zároveň má vždy i nemalý význam zcela vlastní přístup k danému textu.
Úvodem je zde zmíněno historické prostředí vzniku tohoto příběhu ze čtvrté kapitoly Janova evangelia, a to pohledem sociálních, národnostních i kulturních fenoménů. Postupně je sledován autentický vývoj vlastního setkání. Ježíšovo oslovení působí láskyplně a přitom hluboce odkrývá nitro člověka. Vyvstává zde několik rovin dialogu, které postupně přechází do bytostné proměny oslovené samařské ženy. Práce s tímto biblickým textem se soustřeďuje zejména na témata, která jsou dnes prakticky zvažována při zkoumání souvislostí vztahu konkrétního člověka v dané životní situaci a Boha v osobě Ježíše Krista.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this Diploma Thesis, I am trying to personally grasp the pericope of the Gospel of John describing the meeting of Jesus with a woman of Samar′ia. Within the stated methodological procedures, the intention was to point out to the infinite source of inspiration in Scriptura sacra, in other contexts as well. An individual approach towards the specific text is also important.
In the introduction, the historical environment of this story’s origin from the fourth chapter of the Gospel of John is mentioned, within the perspective of social, national and cultural phenomena. The authentic development of the meeting itself is gradually monitored. Jesus' answer is loving and at the same time, uncovers personal depths. There are a lot of dialogue levels that gradually go to the transformation of the addressed woman of Samar′ia. Working with this biblical text is primarily focused on the topics that are practically considered when investigating the connections of a specific person in the specific life situation and God as Jesus Christ
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK