Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multimodalidad en la lengua española
Název práce v jazyce práce (španělština): Multimodalidad en la lengua española
Název práce v češtině: Multimodalita ve španělštině
Název v anglickém jazyce: Multimodality in Spanish Language
Klíčová slova: španělština|multimodalita|kognitivní lingvistika|vyjadřování emocí
Klíčová slova anglicky: Spanish language|multimodality|cognitive linguistics|expression of emotions
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: španělština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2019
Datum zadání: 24.06.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2019
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod - vymezení cílů práce, popis metodologie (teoretická východiska, práce se sekundární literaturou).
2. Kognitivní lingvistika jako teoretický rámec pro rozvoj multimodality
3. Multimodalita - sociální sémiotika jako předchůdce, vztah s kognitivní lingvistikou, současné výzkumy (interactional humor, interactional alignment atd.)
4. Multimodalita ve španělštině - specifika hispánského prostředí, současné sféry zájmu
a. Lexikální rovina španělské multimodality
b. Morfosyntaktická rovina španělské modality
c. Suprasegmentální rovina španělské multimodality
d. Neverbální rovina španělské multimodality
5. Multimodalita v jazyce sociálních sítí - teoretická východiska, příklady realizace multimodality v prostředí španělského jazyka sociálních sítí
6. Jazykové korpusy založené na komunikační multimodalitě
7. Závěr - shrnutí práce, zhodnocení dílčích závěrů, souhrnná charakteristika aplikace multimodality ve španělštině

1. Introducción: definición de objetivos, descripción de la metodología (bases teóricas, literatura secundaria)
2. Lingüística cognitiva como marco teórico para el desarrollo de multimodalidad.
3. Multimodalidad: semiótica social como predecesora, relación con la lingüística cognitiva, investigación contemporánea (humor interaccional, alineación interaccional, etc.)
4. Multimodalidad en la lengua española: particularidades del entorno hispanohablante, esferas de interés actual
a. Nivel léxico de la multimodalidad española
b. Nivel morfosintáctico de la multimodalidad española
c. Nivel suprasegmental de la multimodalidad española
d. Nivel no verbal de la multimodalidad española
5. Multimodalidad en el lenguaje de las redes sociales - bases teóricas, ejemplos de implementación de la multimodalidad en la variedad del idioma español de las redes sociales
6. Corpus lingüísticos basados en la comunicación multimodal.
7. Conclusión: resumen del trabajo, valoración de las conclusiones parciales, resumen de las características de la aplicación de la multimodalidad en el idioma español
Seznam odborné literatury
ARCE CASTILLO, Á. Intensificadores en español coloquial. Anuario de Estudios Filológicos, XXII, 1999.
ČERMÁK, P., ZAVADIL, B. Mluvnice současné španělštiny: lingvisticky interpretační přístup. Praha: Karolinum, 2010.
DANCYGIER, B. The Cambridge Handbook of Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 2017.
HODGE, R., KRESS, G. Social semiotics. Cambridge: Polity, 1988.
KAPPAS, A., KRÄMER, N. C. Face-to-Face Communication over the Internet. Emotions in a Web of Culture, Language, and Technology. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
KOTSCHI, T., OESTERREICHER, W., ZIMMERMANN, K. El español hablado y la cultura oral en España y Hispanoamérica. Madrid: Ibero-Americana, 1996.
KRESS, G. Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication. New York: Routledge, 2010.
McNAMARA, T. Language and Subjectivity. Cambridge: Cambridge University Press. 2019.
PIOLAT, A., BANNOUR, R. EMOTAIX: un scénario de Tropes pour l’identification automatisée du lexique émotionnel et affectif. L’Année psychologique, Vol. 109, 2009.
RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2009.
SAYAHI, L., WESTMORELAND, M. Selected Proceedings of the Second Workshop on Spanish Sociolinguistics. Somerville: Cascadilla Proceedings Project, 2005.
SEARGEANT, P., TAGG, C. The Language of Social Media: Identity and Community on the Internet. London: Palgrave Macmillian, 2014.
TABAKOWSKA, E., ATHANASIADOU, A. Speaking of Emotions: Conceptualisation and Expression. Berlin: Walter de Gruyter, 1998.
WILCE, J. M. Language and Emotion. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
ZEMAN, J. Verbální a neverbální prostředky v komunikaci mládeže. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK