Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Český kulturní diskurs v období třetí Československé republiky
Název práce v češtině: Český kulturní diskurs v období třetí Československé republiky
Název v anglickém jazyce: Czech cultural discourse in the Third Czechoslovak Republic
Klíčová slova: Třetí Československá republika|Dějiny české kultury|Kulturní politika|Analýza diskursu|Český periodický tisk
Klíčová slova anglicky: Third Czechoslovak Republic|Czech cultural history|Cultural policy|Discourse analysis|Czech periodicals
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2019
Datum zadání: 20.06.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2019
Datum a čas obhajoby: 03.02.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:01.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Nově nastalá situace po 2. světové válce přinesla nejen v rovině sociální a politické, ale i v oblasti umění a kultury řadu změn, revizi hodnot a hledání nové orientace, jež se staly předmětem často velice vyhrocených polemik, vedených zpravidla na stránkách dobového tisku. Tato diplomová práce je analýzou českého kulturního diskursu v období třetí československé republiky, nezaměřuje se přitom pouze na samotné textové výpovědi, nýbrž i na jejich historický kontext, mediální prostředí, do nějž vstupovaly, a rovněž na vlastní pozice jednotlivých aktérů a jejich přístup do diskursu. V rámci analýzy je sledována a rekonstruována síť vzájemných vztahů mezi výpověďmi, procesy etablování klíčových témat, utváření konsensu, jakož i tabu a snahy o apropriaci ústředních kolektivních symbolů. Cílem práce se v konečném důsledku stává jak komplexní charakterizace diskursu, tak i hlubší vhled do rozmanitých ideových tendencí dané doby.
The new situation occurring after World War II brought a number of changes, the reconsideration of values and searching for a new orientation in the social and political area as well as in the area of art and culture, which became the subject of often highly escalated controversy, usually conducted on the pages of the contemporary press. This diploma thesis is an analysis of the Czech cultural discourse in the Third Czechoslovak Republic that focuses not only on the textual statements themselves but even on their historical context, on the media environment in which they entered and on the positions of the actors and their access to the discourse. In the analysis, a network of interrelations between the statements, the processes of establishing key topics, forming a consensus, as well as taboo and the attempts for the appropriation of central collective symbols are monitored and reconstructed. The aim of the thesis is to become both a comprehensive characterization of discourse and a deeper insight into the diverse intellectual tendencies of the time.
Seznam odborné literatury
Adams, Bradley: The Struggle for the Soul of the Nation: Czech Culture and the Rise of Communism, Oxford 2004.
Alan, Josef: Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945−89, Praha 2001.
Brenner, Christiane: Mezi Východem a Západem: české politické diskurzy 1945-1948, Praha 2015.
Brod, Toman: Operace Velký podvod: cesta československých komunistů k moci v letech 1945-1948, díl 1., Praha 1996.
Cabada Ladislav: Intelektuálové a idea komunismu v českých zemích 1900-39, Praha 2000.
Černý, Václav: Paměti 1945-1972, Brno 1992.
Černý, Václav: Skutečnost svoboda. Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-48, Praha 1995.
České umění 1939-1999: programy a impulzy: sborník sympozia / vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha 2000.
Československá revoluce v letech 1944-1948: sborník příspěvků z konference historiků k 20. výročí osvobození ČSSR. Praha 1966.
Domnitz, Christian: Zápas o Benešovy dekrety před vstupem do Evropské unie, Praha 2007.
Chalupecký, Jindřich: Obhajoba umění 1934-1948, Praha 1991.
Landwehr, Achim: Historische Diskursanalyse. Frankfurt am Main 2008.
Langerová, Marie (et al.): Symboly obludností: mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40. - 60. let, Praha 2009.
Kalinová, Lenka: Východiska, očekávání a realita poválečné doby: k dějinám české společnosti v letech 1945-1948, Praha 2004.
Kaplan, Karel: Československo v letech 1945-1948. 1. část, Praha 1991.
Kaplan, Karel; Tomášek, Dušan: O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956, Praha 1994.
Kladiva, Jaroslav: Kultura a politika (1945-1948), Praha 1968.
Klimešová, Marie: Roky ve dnech: české umění 1945-1957, Praha 2010.
Knapík, Jiří: Kdo spoutal naši kulturu: portrét stalinisty Gustava Bareše, Přerov 2000.
Kokošková, Zdeňka: Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody: sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války, Praha 2005.
Kovárna, František: O kulturu v socialismu, Praha 1946.
Kovárna, František: O sebeurčení našeho malířství, Praha 1948.
Kovárna, František: Socialismus a národní kultura, Praha 1946.
Kramář, Vincenc: Kulturně-politický program KSČ a výtvarné umění, Praha 1946.
Křesťan, Jiří: Zdeněk Nejedlý, Politik a vědec v osamění, Praha 2013.
Kusák, Alexej: Kultura a politika v Československu 1945-1956, Praha 1998
Macura, Vladimír: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře), Praha 2008.
Michalová, Rea: Karel Teige: kapitán avantgardy, Praha 2016.
Mrkvička, Otakar: Umění a kýč, Praha 1946.
Mrkvička, Otakar; Žikeš, Vladimír: Střetnutí. Sovětské malířství a současné umění. Praha 1947.
Nejedlý, Zdeněk: Komunisté. Dědici velkých tradic českého národa, Praha 1946.
Rok 1947: česká literatura, kultura a společnost v období 1945 – 1948: materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 11. – 13. 6. 1997, Praha 1998.
Rousová, Hana (et al.): Konec avantgardy?: od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Praha 2011.
Rupnik, Jacques: Dějiny Komunistické strany Českoslovenksa. Od počátku do převzetí moci, Praha 2002.
Schneiderová, Soňa: Analýza diskurzu a mediální text, Praha 2015.
Ševčík Jiří (et al.): České umění 1938-1989: (programy, kritické texty, dokumenty), Praha 2001.
Staněk, Jiří: Antologie textů s kulturně politickou problematikou k období 1945-1948, díl 1. a 2., Plzeň 1997.
Václav Černý - život a dílo: materiály z mezioborové konference, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Filozofickou fakultou UK, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1996.
Vávra, Martin: Tři přístupy k analýze diskursu – neslučitelnost či možnost syntézy? In: Radek Tichý (ed.), Miscellanea Sociologica 2006. Praha 2006.
Vojvodík, Josef (et al.): Heslář české avantgardy: estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958, Praha 2011.
Vojvodík, Josef: Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století, Praha 2014.
Periodika:
Akord. Měsíčník pro literaturu a umění
Aktiv. Sborník nového uměleckého myšlení
Blok. Časopis pro umění
Cíl. Socialistický týdeník pro kulturu a politiku
Dílo. Umělecký měsíčník
Dnešek. Nezávislý týdeník
Generace. Revue pro umění, život a společnost
Kritický měsíčník
Kulturní politika. Nezávislý týdeník
Kytice. Měsíčník pro literaturu a umění
Kvart: sborník poesie a vědy
Lidová demokracie. Orgán Československé strany lidové
Listy. Čtvrtletník pro umění a filosofii
Mladá fronta. Deník Svazu české mládeže
My. Týdeník Svazu české mládeže
Národní osvobození
Obzory. Týdeník pro politiku a kulturu
Panorama. Měsíčník pro umění, literaturu, umění
Práce. List revolučního odborového hnutí
Právo lidu. Ústřední orgán Československé sociálnědemokratické strany dělnické
Program divadla práce D 46
Rudé právo. Ústřední orgán Komunistické strany Československa
Skutečnost: časopis lidové výtvarné kultury
Svět v obrazech. Týdeník ministerstva informací
Svobodné noviny. List sdružení kulturních organizací
Svobodné slovo. Ústřední orgán Československé strany národně socialistické
Tvorba. Týdeník pro kulturu a politiku
Var. List pro kulturní otázky
Volné směry. Měsíčník umělecké kultury
Život. List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK