Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konkordance písňového repertoáru konvolutu CZ-Ps, DA III 17 v pramenech 15. – 17. století
Název práce v češtině: Konkordance písňového repertoáru konvolutu CZ-Ps, DA III 17 v pramenech 15. – 17. století
Název v anglickém jazyce: Concordances of Song Part of a Convolut CZ-Ps, DA III 17 within the Sources from 15th to 17th Centuries
Klíčová slova: cantio|hudební rukopisy|15. stol.|16. stol.|17. stol.
Klíčová slova anglicky: cantio|music manuscripts|15th century|16th century|17th century
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2019
Datum zadání: 19.06.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.08.2020
Datum a čas obhajoby: 26.01.2022 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je detailní analýza písňového repertoáru pramene CZ-Ps, DA III 17. Jádrem práce je výzkum konkordancí jednotlivých kusů v pramenech 15. – 17. století, nastínění jejich stručné genealogie a následné zamyšlení nad určením a proveniencí pramene a jeho repertoáru. V neposlední řadě je cílem práce poskytnout základ pro novou interaktivní a přehlednou databázi tohoto písňového druhu pro potřeby diplomové práce postavenou na v daném konvolutu zapsaných skladbách. Tento výzkum přímo navazuje a rozšiřuje bakalářskou práci Písňová část konvolutu CZ-Ps, DA III 17 a klade si za cíl rozšířit a doplnit některá témata a pokusit se zodpovědět otázky, u kterých se to v rámci předešlého výzkumu nepodařilo.
Seznam odborné literatury
BERAN, Josef. Mešní liturgie secundum rubricam ecclesiae Pragensis ve st. XV s XVI. Příspěvek k vývoji liturgického práva partikulárního v Čechách. Praha, 1931.
ČERNÝ, Jaromír et al. Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530) = Historical anthology of music in the Bohemian Lands (up to ca 1530). Praha: KLP, 2005. xvi, 302 s. ISBN 80-86791-11-4.
ČERNÝ, Jaromír et al. Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby. 2., dopln. vyd. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-7058-163-8.
ČERNÝ, Jaromír. Vícehlasé písně konduktového typu v českých pramenech 15. století. Miscellanea musicologica 1984, 31, s. 39-142.
ČERNÝ, Jaromír, ed. Vícetextová moteta: 14. a 15. století [hudebnina]. Praha: Supraphon, 1989. 1 partitura (XXXIV, 137 s.). Thesaurus Musicae Bohemiae. Seria A, Hudba gotiky a renesance. ISBN 80-7058-012-7.
FALLOWS, David. A Catalogue Of Polyphonic Songs, 1415-1480. New York: Oxford University Press, 1999.
HLÁVKOVÁ, Lenka. Cantio, Lied or Chanson? The Strahov Codex as a 15th Century Song Treasury. Hudební věda, 2013, 50(3-4), 259-270. ISSN 0018-7003.
HLÁVKOVÁ, Lenka - VLHOVÁ-WÖRNER, Hana. Hudba. In: CERMANOVÁ, Pavlína - NOVOTNÝ, Robert - SOUKUP, Pavel. Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s. 474-489. ISBN 978-80-7422-277-1.
KOLÁR, Jaroslav, VIDMANOVÁ, Anežka, VLHOVÁ-WÖRNER, Hana. Jistebnický kancionál – Kritická edice sv. 1: Graduale. Brno, 2005. KOUBA, Jan. Kancionály Václava Miřínského, In: Miscellanea musicologica 8, 1959. KOUBA, Jan. Od husitství do Bílé hory (1420-1620). In: Hudba v českých dějinách, ed. ČERNÝ, Jaromír, 2. doplněné vydání, Praha, 1989, str. 83-146.
MRÁČKOVÁ, Veronika. Hymnus a jeho tradice v pozdně středověkých Čechách. Praha, 2014. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Lenka Hlávková.
MUŽÍK, Franišek. Systém rytmiky české písně 14. století. Miscellanea musicologica 1967, 20, s. 7-48.
MUŽÍK, František. Úvod do kritiky hudebního zápisu. Praha: Universita Karlova, 1961. 101 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica; 3, 1961.
NEJEDLÝ, Zdeněk. Dějiny husitského zpěvu. 2. vyd., Praha: ČSAV, 1954. 6 sv.
OREL, Dobroslav. Kancionál Franusův, In: Cyril 10, 1922.
OREL, Dobroslav. Vstalť jest této chvíle (Surgit in hac die). Cyrill, 1909, 35, s. 5-9, 19-21, 33-40, 52-60, 66-70, 85-91, 107-110.
STROHM, Reinhard. The Rise of European Music 1380-1500. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. ISBN 0521417457.
RISM B IV3: Handschriften mit mehrstimminger Musik des 14., 15., und 16. Jahrhunderts.
ed. FISHER, Kurt v., 2 sv., München-Duisburg, 1972.
RISM B IV5: Manuscripts de musique Polyphonique. ed. FISHER, Kurt v., München, 1991.
VLHOVÁ-WÖRNER, Hana. Středověké rukopisy z katedrály sv. Víta na Pražském hradě.
Disertační práce. Universita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav hudební vědy. Praha, 2000.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK