Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvojová spolupráce jako nástroj zahraniční politiky: EU vs. Čína v Africe
Název práce v češtině: Rozvojová spolupráce jako nástroj zahraniční politiky: EU vs. Čína v Africe
Název v anglickém jazyce: Development cooperation as a foreign policy instrument: EU vs. China in Africa
Klíčová slova: EU, Čína, rozvojová spolupráce, Afrika, investice, zájmy, partnerství
Klíčová slova anglicky: EU, China, Development cooperation, Africa, investments, interests, partnership
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Viera Martinková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2019
Datum zadání: 17.06.2019
Datum a čas obhajoby: 23.06.2020 09:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2020
Oponenti: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ARTS, Karin - DICKSON, Anna K. (ed.). EU Development Cooperation: from model to symbol. Manchester: Manchester University Press, 2004. ISBN 0 71 90 6298.
MOUNTOUTE, Annita -  VIRK, Kudrat (ed.) The ACP Group and the EU Development Partnership. Cham: Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 978-3-319-45491-7.
GODZIMIRSKI, Jakub M. (ed.). EU Leadership in Energy and Environmental Governance. Palgrave Macmillan UK, 2016. ISBN 978-1-137-50275-9.
SUN, Irene Yuan. The Next Factory of the World: How Chinese Investment Is Reshaping Africa Hardcover. Boston: Harvard Business Review Press, 2017. ISBN 1633692817.
HOEBINK, Paul (ed.). European Development Cooperation: In between the Local and the Global. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. ISBN 9789089642257.
MANGALA, Jack (ed.). Africa and the European Union: A Strategic Partnership. New York: Palgrave Macmillan US, 2013. ISBN 978-1-137-26946-1.
Stahl Anna Katharina. EU-China-Africa Trilateral Relations in a Multipolar World: Hic Sunt Dracones. Palgrave Macmillan UK, 2018. ISBN 978-1-137-58701-5.
BARTON, Benjamin - MEN, Jing (ed.). China and the European Union in Africa: Partners or Competitors? Routledge, 2011. ISBN 1409420477.
ROTBERG, Robert I. (ed.). China into Africa: Trade, Aid, and Influence. Brookings Institution Press, 2008. ISBN 9780815775614.

Předběžná náplň práce
V Africe je v posledních deseti letech čím dál tím víc značnější přítomnost čínských zájmů, což je patrné zejména na roustoucím počtu jejich investic a výraznější bilaterální spolupráci. Na druhou stranu je EU po několik let nejvýznamějším obchodním partnerem afrických zemí, je však důležité zmínit, že toto partnerství v posledních letech nevykazovalo nějaké významější posuny a Čína si de facto vypracovala mnohem významější pozici obchodního partnera, který zde investuje veliké částky. Zároveň také v roce 2020 vyprší platnost Dohody z Cotonou, upravující vztahy mezi EU a africkými zeměmi. V důsledku těchto a dalších faktorů je EU nucena vynakládat velké prostředky k tomu, aby jednak určitým způsobem reagovala na rostoucí postavení Číny v tomto regionu a zároveň také výtvařela učitý rámec k tomu, aby měla zajištěnou co nejvýhodnější pozici ve vyjednávání o nové dohodě, která budou nejspíše mnohem komplikovanější než ta předchozí vzhledem k požadavkům EU v oblasti kontroly migrace.
Ve své diplomové práci bych se tedy rád zaměřil na to, jak využívá EU různé programy, fondy a další nástrojé rozvojové spolupráce k tomu, aby bránila své zájmy a snažila se udržet své postavení v rámci tohoto regionu tváří tvář Číně. Týká se to zejména sektorů energetiky a infrastruktuy. Je zde možné například zmínit External Investment Plan, Africa Investment Platform, EU-Africa Infrastructure Trust Fund a další. Rád bych se zaměřil také na to, jaké jsou zájmy EU v Africe v porovnání s těmi čínskými (hospodářské, snížení migrace apod.) Dalším dílčím cílém této práce by bylo zjistit, do jaké míry je možná trilaterální spolupráce Čína-EU-Afrika do budoucna.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In Africa, the presence of Chinese interests has become more and more marked over the past decade, particularly in the growing number of their investments and greater bilateral cooperation. On the other hand, the EU has been the most important trading partner of African countries for several years, but it is important to note that this partnership has not shown any significant shifts in recent years, and China has de facto developed a much more prominent business partner to invest large sums. At the same time, the Cotonou Agreement regulating relations between the EU and African countries will expire in 2020. As a result of these and other factors, the EU is forced to devote great resources to both responding to China's growing position in the region and also to create a well-designed framework to ensure the best possible position in the negotiations for a new agreement that will be probably much more complicated than the previous one, in view of the EU's migration control requirements.
Therefore, in my thesis, I would like to focus on how the EU uses different programs, funds and other development cooperation instruments to defend its interests and seek to maintain its position within the region in the face of China. This concerns in particular the energy and infrastructure sectors. For example, you can mention External Investment Plan, Africa Investment Platform, EU-Africa Infrastructure Trust Fund and others. I would also like to look at the EU's interests in Africa as compared to those of China (economic, migration reduction, etc.) Another objective of this work would be to find out how China-EU-Africa trilateral cooperation is possible in the future .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK