Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Císař Karel I. Rakouský – umění spjaté s jeho osobou a jeho vztah k zemím Koruny české
Název práce v češtině: Císař Karel I. Rakouský – umění spjaté s jeho osobou a jeho vztah
k zemím Koruny české
Název v anglickém jazyce: Charles I the Emperor of Austria – art connected with his personality
and his relationship to the Lands of the Bohemian Crown
Klíčová slova: Karel I., monarchie, první světová válka, Habsburg‒Lothringen, faleristika, numismatika, filatelie, drobná plastika.
Klíčová slova anglicky: Charles I. of Austria, monarchy, World War I, Habsburg‒Lothringen, phaleristics, numismatics, philately, petite sculpture.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2019
Datum zadání: 17.06.2019
Datum a čas obhajoby: 02.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:03.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ČORNEJOVÁ/RAK/VLNAS 1995 — Ivana ČORNEJOVÁ/Jiří RAK/Vít VLNAS: Habsburkové v českých dějinách. 1995

DACHAUER 1939 — Max DACHAUER: Das Ende Österreichs. Aus der k. u. k. Monarchie ins Dritte Reich. Berlin 1939

DEMERLEOVÁ 2006 — Eva DEMERLEOVÁ: Císař Karel I. Praha 2006

DURDÍK 2000 -— Tomáš DURDÍK: Encyklopedie českých hradů a zámků. Praha 2000

FEIGL 1990 —Erich FEIGL: Kaiser Karl. Wien - München 1990

GALANDAUER/HONZÍK 1986 —Jan GALANDAUER / Miroslav HONZÍK: Osud trůnu habsburského. Praha 1986

GALANDAUER/BRUNER‒DVOŘÁK 1994 — Jan GALANDAUER/Jan BRUNER‒DVOŘÁK: František Ferdinand d’Este. 1994

GALANDAUER 2004 —Jan GALANDAUER: Karel I. Poslední český král. Praha ‒ Litomyšl 2004

GRIESSER ‒ PEČAROVÁ 1994 — Tamara GRIESSER ─ PEČAROVÁ: Zita poslední císařovna. 1994

HAMANNOVÁ 1996 — Brigitte HAMANNOVÁ: Habsburkové. Praha 1996

KOLÁČNÝ 2006 — Ivan KOLÁČNÝ: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie. Praha 2006

MÁDROVÁ 2014 — Kamila MÁDROVÁ: Pedagogové ve službách trůnu. 2014

NOVÁK 2011 — Milan NOVÁK: Náš arcivévoda císař a král Karel I. Rakouský. Brno 2011

PEJŘIMOVSKÝ 2012 — Josef PEJŘIMOVSKÝ: Blahoslavený český král císař Karel z Domu Rakouského. 2012

PERNES 1999 — Jiří PERNES: Poslední Habsburkové. Brno 1999

SÉVILLIA 1997 — Jean SÉVILLIA: Statečná císařovna. Praha 1997

SÉVILLIA 2010 — Jean SÉVILLIA: Poslední císař Karel Rakouský. Plzeň 2010

SMOLLE 1917 —Leo SMOLLE: Císař Karel I. Obraz jeho života. Praha 1917

UNTERREINER 2018 — Katrin UNTERREINER: Poslední Habsburský císař Karel I.

VLČEK 2001 —Pavel VLČEK: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha 2001

VOCELKA/HELLER 2011 — Karl VOCELKA/Lynne HELLER: Soukromý svět Habsburků. Plzeň 2011

WEISSENSTEINER 2005 — Friedrich WEISSENSTEINER: Rakouští císařové. Praha 2005

WERKMANN 1925 — Karl WERKMANN: Karel Habsburk. Praha 1925

ZESSNER ‒ SPITZENBERG 2004 — Hans Karl ZESSNER ‒ SPITZENBERG: Císař
Předběžná náplň práce
Tématem této bakalářské práce je náš zatím poslední panovník, blahoslavený císař a král Karel I. z Arcidomu rakouského. Práce mapuje umělecké počiny spjaté s císařovou osobou. Zabývá se řády a vyznamenáními, které založil, popisují se v ní poštovní známky a mince, na nichž je zobrazen. Rovněž se zaměřuje na Karlovy portréty, korunovační ražby a pamětní medaile spjaté s jeho osobou a srovnává je s korunovačními a jubilejními ražbami spjatými s osobami císaře Františka Josefa I., císaře Německé říše Viléma II. a krále anglického Jiřího V. Práce je doplněna stručným Karlovým životopisem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theme of this bachelor thesis is our for the time being last king Blessed Charles I the Emperor of Austria. The work describes artworks linked to the Emperor. It deals with orders, decorations and medals he established. It gives an account of the postage stamps and the coins where he is portrayed. It also focuses on Charles´ portraits, coronation mintages and memory medals connected with his Imperal and Royal Majesty and compares them with selected coronation and jubilee mintages of the Emperor Franz Joseph I of Austria, Wilhelm II, Germany Emperor, and George V, the King of the United Kingdom.The bachelor thesis is also supplemented by a brief biography of Charles.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK