Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolektivní paměť Dejvic, Bubenče, Lysolaje, Šárky a Suchdola mezi druhou světovou válkou a gentrifikací
Název práce v češtině: Kolektivní paměť Dejvic, Bubenče, Lysolaje, Šárky a Suchdola mezi druhou světovou válkou a gentrifikací
Název v anglickém jazyce: Collective memory of Dejvice, Bubeneč, Lysolaje, Šárka and Suchdol betwen Second World War and gentrification
Klíčová slova: kolektivní paměť|Praha 6|orální narativita|každodennost|místní paměť|místní pověst|současný folklor|oral history
Klíčová slova anglicky: collective memory|Prague 6|oral narratives|everyday life|local memory|local legend|contemporary folklore|oral history
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2019
Datum zadání: 17.06.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat analýzou specifických aspektů kolektivní paměti částí Prahy 6, převážně obvodů Dejvic, Bubenče, Lysolaje, Šárky a Suchdola. Tyto bývalé obce jsou na okraji Prahy a jejich marginalita přispěla k vytvoření některých specificky místních narativních celků: memorátů, pověstí, legend a fám. Gentrifikace, která v této oblasti proběhla na počátku 21. století a postupně se završuje, do jisté míry také ukončuje sociální život vyprávění, jež vznikala přibližně od 50. let 20. století. Někteří pamětníci se přestěhovali do jiných pražských čtvrtí a zároveň dochází ke generační výměně.
Cílem bude mimo jiné prozkoumat, jak se měnila vyprávění (a jejich nativní hodnocení) o některých místních institucích, např. o školách, ústavech nebo bývalé, nyní již zrušené, porodnici.
Dalším zkoumaným aspektem bude postupná proměna spatiálního agonického uchopování tohoto pražského prostoru a jeho teritorializace v rámci lokální kultury: v místní paměti jsou totiž mimo jiné doposud částečně uchovány vzpomínky na tvrdé boje klukovských part, které si dělily teritoria v Dejvicích a Bubenči koncem 50. a začátkem 60. let. Party další generace, např. v 70. letech, kontrolovaly svá teritoria již nenásilně.
Třetí zkoumanou oblastí pak bude výzkum důležité role, kterou zde měly také legendární místní osoby, které každodennost přetvářejí a uchovávají některá vyprávění. Terénní výzkum se také mimo jiné pokusí zachytit místní pověst o „Roklákovi“ z oblasti Podbaby.
Hlavní výzkumná otázka práce bude znít: „Jak souvisejí proměny témat a motivů ve vyprávěních se změnami povahy rezidenční struktury ve sledované oblasti a širšími proměnami obsahů orální narativity v druhé polovině 20. století?“
Teoretické a metodologické zázemí práce bude tvořit kombinace folkloristických, naratologických a oralhistorických přístupů; použité metody a techniky dokumentace dat pak budou tvořit etnografické a polostrukturované rozhovory, life histories a obsahová analýza písemných pramenů.
Seznam odborné literatury
Primární literatura a prameny

Broncová, Dagmar (ed.): Kniha o Praze 6. Praha: MILPO, 2004.
Broncová, Dagmar – Polák Milan (eds.) Praha 6, Křížem krážem, Milpo, 2006.
Pytlík, Radko:O Bubenči a okolí: Praha, Emporius, 2004.
Tryml, Michal (ed.) Kniha o Bubenči. Praha: MČ Praha 6, 2004.


Sekundární literatura

Abrams, Lynn: Oral History Theory. Oxon: Routledge, 2010.
Barthes, Roland (ed.) Znak, struktura, vyprávění: Brno, Host, 2002.
Bonheim, Helmut: The Narrative Modes: D. S. Brewer, Cambridge, 2002.
Brunvand, Jan: The Vanishing Hitchhiker, New York: W.W.Norton, 2003.
Fentress, James – Wickham, Chriss: Social Memory. New Perspectives on the Past. Oxford: Blackwell Publishers, 1992.
Finnegan, Ruth: Oral Traditions and Verbal Arts. A Guide to Research Practices. London: Routledge,
1992.
Genette, Gérard: Narrative Discourse Revisited. Cornell UP, 1988.
Halbwachs, Maurice: Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009.
Janeček, Petr: Mýtus o pérákovi: Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou. Praha: Argo, 2017.
Janeček, Petr (ed.) Folklor atomového věku: Praha: Národní museum, 2011.
Levinson, Stephen: Pragmatics: Cambridge UP, 1995.
Nosková, Jana - Ferencová Michela (eds.): Paměť města. Brno: Akademie věd ČR, 2009.
Vaněk, Miroslav: Třetí strana trojúhelníku. Praha: Fakulta humanitních studií, 2011.
Vaněk, Miroslav – Houda, Přemysl (eds.): Střípky z mozaiky: Praha: Universita Karlova, 2016.
Propp, Vladimir: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany, H & H, 2004.
Ritchie, Donald: Doing Oral History: Oxford UP, 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK